Nyheter om Vaage


Fylkeslegen avventer Helsetilsynet(pluss)

Fylkeslege Jan Vaage bekrefter at han er informert om det tragiske dødsfallet ved Sykehuset Namsos sist lørdag, men foreløpig har ikke fylkesmannen foretatt seg noe i sakens anledning.

Møter folket via Facebook

I kveld, måndag, klokka 19.00, arrangerer kommunen folkemøte, og for første gong i historia blir det digitalt. Informera og motivera Ordførar, rådmann og smittvernlege samlar seg for å svara på spørsmål suldølen måtte ha om den heilt ekstraordinære situasjonen me er oppe i med strenge restriksjonar lokalt. – Det handlar om å få ut felles informasjon, svara på spørsmål folk måtte ha, og så handlar det om å kunna motivera folk til å halda ut i dei tiltaka me har gjort,seier ordførar Gerd Helen Bø nå i føremiddag,

Sjekker om lokal korona-karantene er lovlig: – Kan gi konsekvenser man ikke er klar over(pluss)

Helsedirektoratet ber Fylkesmannen i Trøndelag om å vurdere lovligheten i Ørland kommunes reiserestriksjoner. Det opplyser fylkeslege i Trøndelag, Jan Vaage, til Fosna-Folket.
Les mer om:

Få svar på dine spørsmål fra fylkeslege Jan Vaage

Trønder-Avisa arrangerer nettmøte med fylkeslege for Trøndelag, Jan Vaage, onsdag klokken 11.15.
Les mer om:

Fylkeslegen og fylkesordføreren etterlyser nasjonale påbud

Fylkeslege Jan Vaage og fylkesordfører Tore O. Sandvik (Ap) vil at nasjonale myndigheter skal bestemme mer, for å hindre videre coronasmitte.
Les mer om:

Utanlandssatsing: Samtidsmusikken vil ha meir av kaka

– Eg føler meg som ein søknadsslave og sjølv om eg legger sjel i kvar søknad, er det mykje avslag. Eit av fleire vitnesbyrd frå panelet onsdag handla om usikker økonomi – så fokuset låg på å finne veger ut, og mot Music Norway, saman. – Eit nettverk er under danning, svarer Music Norway. Festivalen Borealis og KODE 2 inviterte eit sterkt tverrsnitt av ulike samtidsaktørar for open dialog under SAMT#5 – eit panelmøte dei også ga undertittel «Samling i bånn». Bakgrunnen var samtidsfeltets misnøye mot Music Norway og korleis dei dekker – eller ikkje dekker – samtidsmusikken.

Ja og nei i årets første tildelingar

Nerheim stod bak tre av dei åtte søknadene som sist veke låg på fondsstyrets bord og fekk også opna møteseansen med å snakka til politikarane. Forretningsløyndommar Det skjedde bak lukka dører, etter at ordføraren hadde fått med seg fondsstyret på å senda pressa på dør. Grunngivinga blei oppgitt å vera omsynet til forretningsløyndommar. Nerheim brukte rundt 40 minutt på å snakka til politikarane.

Det gjekk ikkje vegen for Tongen-vegen

Det var Høgre og Sverre Underbakke som i sist formannskapsmøte fekk fleirtal for at den svært så omstridde privatiseringa av Tongen-vegen skulle på sakskartet i kommunestyret. – Har gjort feil – Kommunestyret har gjort ein feil, og me rettar ikkje opp ein feil med å gjera ein til, mana Underbakke.

Formannskapet vil ha ordføraren på banen for å rydda opp

Sverre Underbakke (H), som for øvrig er søskenbarn med Herabakka, men som opplyste at han ikkje har hatt kontakt med grunneigaren om denne saka, var i torsdagens møte klar på at han meiner kommunens politiske leiing nå må på banen. Fryktar for renommeet – Eg har ingenting å utsetja på det rådmannen så langt har gjort, men rådmannens avventande haldning her blir for slakk, dette går utover renommeet vårt, fastslo Underbakke. Rådmannen forklarte i møtet at kommunen ikkje opplever å ha noko å ha dialog om, og Nils

Fleirtal for delt løysing og kjøkken på Sand, men overlet stordebatten til kommunestyret

Framtidas omsorg er ei stor sak, men den var på ingen måte den einaste under gårsdagens formannskapsmøte og på ingen måte først på sakskartet. Seks timar hadde dei folkevalde bak seg med saker og debatt, før det rundt klokka 15 var tid for å begynna på ei sak der det nå ikkje manglar på alternativ, men der lokaliseringsspørsmålet er eitt av dei heitaste. To for levekårsutvalets innstilling Som kjent har eit samrøystes levekårsutval lansert eit heilt nytt alternativ etter forslag frå Mads Drange og Ap, og dette

Formannskapsfleirtalet vil ta saka opp igjen i kommunestyret

Privatiseringa av den tidlegare kommunale vegen på Hylsstronda har trigga svært kjensler i bygdesamfunnet i Hylsfjorden.

Årets mest klarsynte i Suldal

Det var Gunvor Merkesdal frå Sand. Rett på det meste – Nei, herlegheit, kva er det du seier? Dette kom overraskande, var reaksjonen på telefon då ho fekk veta at ho hadde stukke av med førsteplassen i aviskonkurransen. Nokre dagar etter, har ho fått summa seg og inviterer inn i huset sitt i Prestaåsen. – Det er jo heilt fantastisk, men eg hugsar ingenting av kva eg svarte.

Dette er dei nye folkevalde sine verv utanom politikken

Ordførar Gerd Helen Bø seier det sjeldan oppstår problem eller feil i høve til habilitet, sjølv om også folkevalde i Suldal kan ha mange ulike bindingar. – Har god oversikt – Forholda i Suldal er så tette og oversiktlege at me har god oversikt over kva den enkelte er engasjert i.

Desse skal gi råd i kommunale saker

Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne Rådet arbeidar for å styrka funksjonshemma si deltaking og medverking på alle samfunnsområde. Rådet uttaler seg om og tar initiativ i saker som angår vilkåra til ulike grupper menneske med nedsett funksjonsevne. Eldrerådet Eldrerådet er eit rådgjevande organ for kommunen.

Kommunestyrets budsjettvedtak: Handlingsrom for gode intensjonar

Suldal kommune går så det grin. Og sjølv om kraftskattutvalets innstilling er ei potensiell svært mørk sky, er den endå så langt ute i horisonten, at den på ingen måte legg nokon dempar på gleda over å kunna setja av pengar til gode føremål og intensjonar.

Går for eitt års forsøksordning

Forslaget om å gi suldalsungdom som vel Sauda VGS 10 000 kroner i inntil fire år, har fått god blest og skapt stor debatt i både lesarbrevspalta og i sosiale medium. Evaluering Det er politikarane godt nøgde med, men i dag sette altså kommunestyret ein fot i bakken og avgjorde at stipendordninga skal vera ei forsøksordning neste år. Det var Sverre Underbakke (bildet) og Høgre som kom med forslaget, som også inneber ei evaluering i god tid før skulestart i 2021 med tanke på om ordninga skal vidareførast. Får ret

Vil gi suldalsungdom som vel Sauda vgs 10 000 kroner kvart skuleår

Berre kvar fjerde tiandeklassing valde seg dette året Sauda vgs, og det talet bekymrar både skulen og politikarane i Suldal. Til samanlikning søkte i 2016 heile 80 prosent av tiandeklassingane i Suldal seg til skulen i Sauda. Samrøystes formannskap Det er denne utviklinga som er bakgrunnen for at politikarane nå vil prøva med penge-gulrot.

Formannskapet vil sjå på løysingar for både eitt og to institusjons-tak

Framtidas omsorg handlar om framtidas omsorgstenester, men også i høg grad om framtidas omsorgsbygningar og store investerings-vegval som politikarane nå må tenkja nytt om. Argumenta for eitt tak Drift-og bemanningsfordelane av å ha institusjonane under eitt tak var ein viktig del av debatten då planane først blei diskuterte i 2017, men beslutninga blei altså at somatiske institusjonsplassar skulle samlast på sjukeheimen på Sand, og at demenstilbodet skulle liggja i eit nytt senter på Suldalsosen. Men etter at det nå e

VEKAS LEIAR OM SJUKEFRÅVÆRET: Fokus er eit fint ord, men det har ikkje overnaturlege krefter

Med sine 434 årsverk, er Suldal kommune ei hjørnesteinsbedrift i lokalsamfunnet vårt, og med ein desentralisert struktur, er kommunen både ein viktig tenesteytar og ein viktig arbeidsplass. Det siste året har sjukefråværet stige markant. Frå rundt 7 prosent i fjor sommar til bekymringsfulle 10, 5 prosent i vår. Når rådmannen for litt sidan la fram siste rapportering, er talet for organisasjonen totalt komme ned på 9, 4 prosent.

– Skuffande, men me må ha tillit til rådmannen

Gruppeleiar i Ap, Kari Vaage Gjuvsland, seier partiet ikkje var nøgde etter orienteringa i levekårsutvalet i august, men slår fast at dei er nøydde til å ha tillit til rådmannen. – Skuffande at legane og rådmannen ser så forskjellig på dette – Me hadde jo håpt at det var legar tilstades i utvalet under orienteringa, men tenkte at svaret var forankra hjå legane.
Les mer om:

Dei som får og dei som ikkje får frå fondet i siste tildelingsrunde i år

Det rykande ferske formannskapet sette seg i går til bords som styret i Ulla-Førre næringsfond, og første sak ut var Energihotellets nye utbyggingsplanar.

Legane fryktar liv vil gå tapt – varslar om eit uforsvarleg helsetilbod ved legekontoret

I varselet, som er sendt til rådmann Øyvind Valen, kommunalsjef Grethe Jæger Anglevik og einingsleiar Adriaan Van Ruiven, skriv legane at dei fryktar liv vil gå tapt, eller at uoppretteleg helseskade kan skje, om det ikkje blir sett i verk tiltak umiddelbart. Grin på jobb og er deprimerte Legane beskriv ein arbeidsplass der det nesten ikkje er fast tilsette legar tilstades lenger, der fleire har slutta fordi dei ikkje maktar arbeidsforholda, og der tilsette grin på jobb og kjenner seg deprimerte grunna arbeidssitua

Alminneleg sjenert og svært populær

Med 86 personstemmer og 54 slengjarar, klinka KrF sin tredje- mann seg inn i kommunestyret på ein fjerdeplass, like i hælane på rutinerte politikarar som Kari Vaage Gjuvsland og Gerd Helen Bø. Den tida Suldal var søkkrik Magne Steine (48) er så godt som ein skårunge, politisk sett, men skal dei neste re åra leia det tunge levekårsutvalet. – Haha, eg kan sjå tilbake på ein heftig varamannskarriere. Eg minnest eg var med då Sand skule blei bygd ut.

Joker Erfjord er årets Merkur-butikk i sørvest

Det er snart 40 år sidan Vaage overtok som kjøpmann av butikken, som har vore i familien i nær 150 år. Juryen framhevar god vekst, gode resultat over fleire år og godt samarbeid med kommunen om daglegvareforretninga i Hålandsosen i Erfjord.
Les mer om:

Fordelte taburettane

Meir frå forhandlingane seinare, men her er namna på dei som skal sitja i utvala og styra dei tunge politikk-felta i Suldal dei kommande fire åra. Formannskapet Gerd Helen Bø, ordførar (Sp) Øyvind Lovra Tveitane, varaførar (Sp) Åshild Vetrhus (Sp) Kari Vaage Gjuvsland (Ap) Torbjørn Indrebø (KrF) Sverre Underbakke (H) Nils Bjarne Vold (V) Levekårsutvalet Magne Steine (KrF), leiar Mads Drange (Ap),nestleiar Sanja Roganovic Heggelund (H) Åsmund Bakka (Sp) Anette Opheim (SV) LMT-utvalet Magne Langeland (Sp), leiar Iren Klungtveit Slagst