Nyheter om Suldal


Hvor lenge klarer Suldal å stenge koronaen ute?

Først ble hyttefolket sendt hjem. Så skar Suldal av kontakten med mesteparten av Norge. Nå holder ordfører Gerd Helen Bø (66) og innbyggerne i Suldal pusten.
Les mer om:

Politiet på ransaking i dag

Nå, laurdag ettermiddag, er politiet på ransaking på Sand.

Hjelmeland og Suldal opphever lokale karanteneregler

Fra lørdag er det slutt på de særlig skjerpede karantenereglene for Hjelmeland kommune. Også Suldal lemper på sine lokale karanteneregler.
Les mer om:

Suldal lettar på restriksjonane

Det var eit samrøystes formannskap som nå i ettermiddag vedtok rådmannens forslag om å lempa på innreise-restriksjonane Suldal har hatt sidan 15.mars. Lettare for innbyggjarane Dermed er det altså slutt på dei lovheimla restriksjonane overfor folk som reiser inn og ut av kommunen, som nå i staden får sterke oppmodingar frå formannskapet om blant anna å halda avstand og å handla lokalt.
Les mer om:

FREDAG: Framleis ingen påvist smitte i Suldal

Så langt har Suldal fått svar på 27 testar, og samtlege svar er negative. Dei siste analyse-svara kom til kommunen i går ettermiddag. Det fortel smittevernlege Stine Daldorff, som opplyser at det også i går blei tatt nye testar. Og det er altså helsepersonell og pasientar som er så sjuke at dei kvalifiserer for innlegging, som blir priorierte for prøvetaking.
Les mer om:

Føreslår fortsatt restriksjonar for næringslivet, men ei mjukare linje overfor borgarane

I dag går vedtaket om innreiserestriksjonane Suldal sidan 15. mars, har halde seg med, ut. Sist fredag stadfesta formannskapet det som først blei gjort som eit hastevedtak og lempa samstundes på nokre av restriksjonane. Det vedtaket gjeld til og med i dag. Formannskapet tar stilling i ettermiddag I ettermiddag må dermed formannskapet ta stilling til vegen vidare.
Les mer om:

50 mann i gang med utvask i kraftstasjonen

Øyvind Hansen, som er regionleiar for Polygon Region Sørvest, fortel at dei vil ha opptil 50 mann i arbeid med reingjering og teknisk reinsk på det meste.

Uroa etter fleire ubehagelege episodar på Sand

Etter fleire episodar med nasking, tjuveri og det dei tilsette i butikkar har opplevd som trugande åtferd frå personar tilhøyrande rusmiljøet tidlegare denne månaden, eskalerte dette endå meir sist veke. Aksjonerte sist veke Tidlegare denne månaden aksjonerte også politiet mot fleire bustadadresser på Sand der både tjuvegods og mindre mengder hasj blei funne, og politileiar Siri Fisketjøn Indrebø oppfordra i sist avis både næringsdrivande og privatpersonar om å melda frå om slike episodar. Måtte få råd per brev Etter epis

LESARBREV: Framtidas eldreomsorg

Dette lesarbrevet er ved ein feil blitt liggjande i redaksjonen, det orsakar me og publiserer det nå. Redaktøren Vedtaket i kommunestyret om fram-tidas eldreomsorg vart eg svært glad for. Så eg framhevar dei som gledde meg mest. Det omfattar dei fleste, som gjorde at eg tykkjer at denne delen av planen er godt gjennomtenkt. Sjølv om dei fleste som les Suldalsposten, veit innhaldet av planen som fekk fleirtal, så repeterer eg den: 1. Vidareføring av drifta av Vinjarheim bu- og omsorgssenter. 2.
Les mer om:

Suldal treng fleire frivillige hjelparar

Dugnadsånda lever likevel i beste vel- gåande i Suldal også. Både frivillige og butikkane i kommunen kjem med varer til dei som ikkje kan, eller vågar å gå ut i desse korona-tider. Ignjatic har hendene fulle med å koordinera og administrera alt som skjer i samband med korona-situasjonen. – Sjå deg rundt – Det er først og fremst eldre som er i risikogruppa på grunn av alder, og menneske med sjukdommar som treng ein del praktisk hjelp nå. Det kan dreia seg om handling og henting av medisinar.

ONSDAG: Framleis ingen smitte påvist i Suldal

Nå i ettermiddag har kommunen fått nye svar på testar som blei tatt tidlegare i veka, og også desse er negative. Tar nye testar fortløpande Det rapporterer smittvernlege Stine Daldorff, som seier nye prøvar blir tatt fortløpande lokalt. Og det er altså helsepersonell og pasientar som er så sjuke at innlegging er aktuelt, som er aktuelle å testa. Før dagens analyse-svar, førelåg det totalt tjue testsvar, alle negative.
Les mer om:

Suldalsposten permitterer tilsette

Som fleire andre suldalsbedrifter må også Suldalsposten as nå permittera tilsette. Denne veka er fire av dei seks fast tilsette blitt permittert i 50 prosent. Det vil seia eitt årsverk redaksjonelt og eitt årsverk på grafisk/sal. Annonseinntektene stuper – Kvifor må Suldalsposten nå permittera? – Det er fordi ein stor del av inntektsgrunnlaget vårt går ned. Bedrifter sluttar nå å annonsera, som ei naturleg følgje av Korona-krisa.

Nær 100 dagpenge-søknader i Suldal grunna permittering

I dag, tysdag, er talet på dagpenge-søknader grunna permittering, oppe i 98 i Suldal kommune. I veke 11 var talet søknader fem, mot heile 78 i sist veke. Tysdagens oppdatering frå NAV, viser fire registreringar så langt denne veka.

Framleis ingen Korona-smitte påvist lokalt

Det er framleis ikkje påvist koronoa-smitte i Suldal, og kommunen har ikkje i dag fått svar på nye prøvar som blei tatt i går. Det opplyser smittvernlege Stine Daldorff til avisa. Tjue prøvar er avklarte Så langt har kommunen fått svar på tjue prøvar som er tatt lokalt, og alle har negative resultat. Framover nå er det helsepersonell og svært sjuke pasientar som blir prioriterte når det gjeld prøvetaking.
Les mer om:

Alle ballbingar i kommunen er nå stengde

Frå i dag av, måndag, stengjer Suldal kommune alle ballbingane rundt om i grendene. Elevar i grunnskulen i Suldal har fått melding om dette via Transponder, det digitale meldebok-systemet suldalsskulane brukar. Informasjon om stenginga vil også bli hengt opp ved bingane. Spel på lag mot virus-smitte Kriseleiinga i Suldal kommune har bestemt tiltaket for å hindra smitte av Korona-viruset.
Les mer om:

MÅNDAG: Framleis ingen korona-smitte påvist i Suldal

Nå, måndag føremiddag, er det framleis ikkje påvist smitte i Suldal. Tatt totalt tjue prøvar Tjue av totalt tjue prøvar tatt lokalt, er alle negative. – Ingenting er betre enn det, seier smittevernlege Stine Daldorff, som også rapporterer at helseavdelinga er rigga og klar og jobbar jamnt og trutt. Tar truleg fleire prøvar i dag Også i dag vil det truleg bli tatt nye prøvar.
Les mer om:

Nykøyrde skispor til helga

Suldal kommune har nå opna opp for å køyra skiløyper i heia. Offentleg toalett stengt Løyper som vert køyrde opp er Ljosløypa, Langeli og Breiastøldalen. Toaletta er stengt grunna smittefare.
 Me ber dykk halda god avstand i løypene og elles lytta til anbefalte smitteråd. Ynskjer samstundes alle god tur, er meldinga frå kommunen. Godt turvêr Kommunalsjef Torbjørn Guggedal seier til avisa at kommunen har tatt ei vurdering, og nå som det er gode vêrutsikter, vel dei å tillata løypekøyring.
Les mer om:

Fredag: Framleis ingen smitte påvist i Suldal

Nå i fredag føremiddag fekk smittevernlege Stine Daldorff resultatet på den siste av dei seks prøvane som er tatt i Suldal etter dei to som blei tatt før helga. Alle er negative. Seinkar terskelen for å testa helsepersonell Det er sjølvsagt Daldorff glad for. Frå og med i dag blir kriterie-terskelen for testing av helsepersonell lågare, så ho reknar med at det dermed også blir meir testing av av slikt personell i Suldal. Dei som lurer på dette, kan ta kontakt med legekontoret.

83 nye dagpenge-søknader grunna permittering i Suldal

Sidan Korona-pandemien som slo inn fort fullt her i landet sist veke, har det blitt registrert 83 dagpenge-søknader under permittering frå arbeidstakarar i Suldal. Det viser siste oppdaterte tal frå NAV i dag. 15 000 i Rogaland I sist veke var talet søknader fem, mot heile 78 denne veka. Det vil seia til og med gårsdagen.

Slik jobbar kommunens krisestab nå

– Me er sjølvsagt kjempeforsiktige når me er saman. Det seier rådmann Øyvind Valen om korleis krisestab-kvardagen på kommunehuset artar seg. Totalt består staben av sju, men fleire av leiarane er karantene grunna lettare forkjølelsesymptom. – Gysla god jobb Men sjefen sjølv, kan rapportera om ein kommune som har fått mange tiltak opp å gå, og ein organisasjon som jobbar godt. – Helsepersonellet gjer ein gysla god jobb.

Framleis inga avklaring på nye prøvar

Nå, torsdag ettermiddag, har endå ikkje kommunen fått svar på dei fire nye prøvane som blei tatt tysdag og i går. Meir trykk på analyse-arbeidet i Stavanger – Det speglar nok meir trykk der dei blir analyserte, seier smittvernlege Stine Daldorff. Prøvane frå Suldal blir analyserte på sjukehuset i Stavanger og derfrå er beskjeden til kommunen at dei prioriterer prøvar frå innlagde pasientar og frå helsepersonell.

Produksjonen går som normalt på Norsk Stein, men karantenerestriksjonar gir utfordringar

– Me driv på som normalt, seier produksjonsdirektør Tor Helge Hilmarsen på spørsmål om korleis drifta ved Norsk Stein nå er påverka av korona-situasjonen. – Prognosane på sal er uendra, på kort sikt. Halvannan månad fram i tid, er det normalt når det gjeld sal av stein. Båtanløpa går som vanleg, men med enkelte restriksjonar. Ein av dei er at mannskapet på båtane ikkje går i land. Avslag på dispensasjon Meir utfordrande er Suldal kommunes karantene-restriksjonar.

– Dei tilsette taklar situasjonen heilt fantastisk. Det er ein god tone på alle einingar og alle er innstilte på å gjera det som må gjerast.

Vidare opplyser ho at det nå blir arbeida med ein ny turnus-ordning, og at mange helsefaglege personar har meldt seg til teneste. Forslag om naud-turnus Anglevik fortel i Ein e-post til avisa at både leiarar og tilsette i helse- og omsorg har spelt inn at dei nå kan går over på ein såkalla naud-turnus.
Les mer om:

Har testa ytterlegare fire siste døgn, ventar på svar

Så langt er det altså ikkje påvist Korona-smitte i Suldal, men siste døger har ytterlegare fire testar blitt tatt. Nå ventar smittevernlege Stine Daldorff på svara. Klargjera åtte rom på Bjødnateigen Det betyr at totalt seks prøvar er blitt tatt i Suldal.
Les mer om:

– Folk i Suldal bryr seg om omverda også

Suldal er nesten heilt isolert, men folk i Suldal bryr seg om omverda òg: I løpet av eitt døgn har det kome inn meir enn ti tusen kroner i suldalskonfirmantane sin innsamlingsaksjon til Kirkens Nødhjelp. Klarer me å nå målet om 30.000?  Det melder Suldal kyrkje på Facebook. Konfirmantanes innsamlingsaksjon, det vil seia Kirkens Nødhjelps årlege Fasteaksjon, som i år har tittel Gi et liv med vann, er i år berre digital.