Nyheter om Suldal


Pila peiker nedover

Frå 1. januar til 1. oktober er me blitt 38 færre innbyggjarar. I 2017, derimot, minka folketalet ikkje med meir enn fire. Minus 18 i tredje kvartal Ved inngangen av 2018 var me 3849 suldøler, nå er talet nede i 3811. I tredje kvartal blei seks fødde og ni døydde, noko som gir tre i minus. I tillegg var det fleire som flytta ut enn som flytta inn i kommunen. 46 flytta til Suldal, av dei var sju frå utlandet. Endå fleire flytta vekk. 61 flytta frå Suldal og av dei flytta tre til utlandet.

Pilt-Ola-prisen til Bjørn Moe

Moe mottok prisen under Ryfylkealliansens samling, Arena Ryfylke, i Sauda. Prisen går til ein person som har bidrege til ei positiv utvikling i og for Ryfylke. Moe får mange heiderlege ord frå juryen, som engasjert, raus, kunnskapsrik, inkluderande og ein framifrå mentor. Glad mottakar – Eg vart overraska, eg må seia det. Det er veldig kjekt å kjenna at ein blir verdsett. Å bli lagt merke til og å få eit slags kvalitetsstempel på arbeidet som er lagt ned, betyr mykje for Moe, som driv Mo Laksegard i Sandsbygda.

Beljotoys rullar ut leikene

Dei første kundane hans er i Suldal og rundt i Rogaland, men han skal også på fleire julemesser dei neste vekene.

Til våren blir det bompengar å betala i Breiastølsdalen

Suldal kommune vedtok politisk allereie for to år sidan å ta betalt for køyra på den kommunale fjellvegen. Dyrt vedlikehald Grunnen til at ein nå har gjort klart for bompengar, er dei høge årlege beløpa på vedlikehald og rehabilitering av kommunale vegar. Vegen frå Gullingen til Sandsaosen er kommunal, og kommunen står for vedlikehaldet.

Finst det hemmelege hytter i Suldal?

Marius Nergård Pettersen er forfattar av fleire bøker om natur og friluftsliv. Nå vil han ha hjelp frå suldølen. Hemmelege hytter Dei siste åra har han reist rundt i landet på leiting etter såkalla hemmelege hytter. Buer, koier, gammer og liknande som nokon har bygd og med vilje halde hemmeleg i naturen. I august gav Nergård Pettersen ut boka Hemmelege hytter, og nå arbeider han med neste og siste bok om emnet.

Helsepersonell øver på akutthjelp

Teoretisk nettkurs og praktisk kursing i akuttmedisin er noko av det helsepersonell rundt om i landet nå må gjennomføra. Heilt sist i oktober deltok legar og hjelpepersonell ved Suldal legekontor på den praktiske delen, 15 timar fordelte over to kursdagar. Oppdatering og øving – Det å kjenna reglane og samtidig trena er ein stor del av kurset, seier Adriaan van Ruiven som er einingsleiar ved legekontoret.

Lang dags ferd mot natt

Sist vekes kommunestyremøte fortona seg som ein maraton i møtetid. Klokka fire satt dei folkevalde, dei fleste kom mest sannsynleg rett frå ein travel arbeidsdag, klare og spente for å høyra rådmannens budsjettforslag. Kvar politikar fekk utlevert over 250 sider fordelte på fire hefte, ein heil liten regnskog til saman, med spennande økonomistoff. Rådmann Øyvind Valen forklarte og la fram kommune-stoda på ein forståeleg og god måte. Etter ein kjapp matbit, fór politikarane i gruppemøte. Mange store og viktige saker stod på kveldens agenda.

Lurer du på kven som tener mest i Suldal?

I dag blei skattelistene for 2017 lagt fram. Mest i inntekt På inntekts-toppen tronar Lasse Eide heilt øvst. Han står oppført med 3 638 327 kroner i inntekt, 3 694 405 kroner i formue og 1 271 589 kroner i skatt. Rett bak Eide finn ein Martin Nygård Haug som tente 3 329 525 kroner i fjor. Nygård Haug har 2 190 689 i formue og betalte 817 640 kroner i skatt.

Formuetoppen Suldal

Disse hadde høyest formue i Suldal i 2017.
Les mer om:

Inntektstoppen Suldal

Disse tjente mest i Suldal i 2017.
Les mer om:

Fire Gaselle-bedrifter i Suldal

Selskapa Veka Kraft, Stråpa Kraft, Kulp og Jelsagaarden Landhandel er dei fire gasellane som er inne på fylkeslista der 185 aksjeselskap har oppfylt kriteria. Verdi i vatn To kraftverk på Suldalsosen er på lista. Veka Kraft, som i fjor hadde eit driftsresultat på 1,8 millionar kroner, har frå 2014 til 2017 auka omsetninga frå 1,3 til 2,8 millionar kroner, ein vekst på 115 prosent. Stråpa Kraft har i løpet av dei fire sist åra hatt ein omsetningsauke frå 2 til 4,1 millionar kroner. Det utgjer ein vekst på 105 prosent.
Les mer om:

– Vågt litt meir

Eit budsjett han meiner ikkje vil gi store endringar i tenestene, samt ein handlingsplan han trur skal gi framtidsretta tilbod til innbyggjarane. Høge utgifter i sikte Med ekstra inntekter frå Havbruksfondet og konsesjonskraftsal på over 25 millionar kroner, ser rådmannen lyst på årets resultat på inntektssida. Men han minner om at dei 12,5 millionane frå Havbruksfondet er ei eingongsutbetaling. Tidlegare år har dei lege på rundt 300 000 kroner. Han er uroa over dei store utgiftene kommunen får i åra som kjem.
Les mer om:

Stemte for eitt sentralkjøkken og fusjon av Suldal Elverk

Etter ein lang diskusjon om Framtidas omsorg, der det meste også i går kveld dreidde seg om valet mellom eitt eller to kjøkken, enda fleirtalet for å gå for rådmannens innstilling om vidare arbeid med oppretting av eitt sentralkjøkken på Sand. Fleirtalet ønskte eitt kjøkken Fleirtalet stemte for levekårets innstilling, med unntak av kjøkkenspørsmålet. Tone Mari Sand (SV) sitt forslag om å gå for rådmannens innstilling om sentralkjøkken på Sand fekk 13 stemmer.

Samrøystes i hurtigbåt-saka og om forskottering til Rødsliane

Fylkestinget gjekk i dag, tysdag, samrøystes inn for samferdselsutvalets fellesforslag både om hurtigbåten og forskottering til Rødsliane. Ikkje berre ordførarens oppgåve Under debatten før avrøystinga var det brei politisk semje om at punkt fem i hurtigbåtsaka, at fylkesordføraren på ny skal ta kontakt med Kommunal- og moderniseringsdepartementet om dei nye kostnadsnøklane som råkar Rogaland hardt, var viktig. Men dei folkevalde var også klare på at alle måtte jobba inn mot eigne stortingsgrupper for å påverka.

Eit sjukt godt forslag

Framtidas eldreomsorg i Suldal er i ferd med å bli vedtatt politisk. Arbeidsgrupper, tilsette, administrasjon og politikarar har alle lagt tid og arbeid i å utarbeida planar for korleis dei eldre og sjuke i kommunen skal få det best mogleg i framtida. Politikarane, i lag med administrasjonen i kommunen, har vore på studietur til Trøndelag for å læra siste nytt om demensomsorg, velferdsteknologi og om mat frå produksjonskjøkken. Kommunestyret skal seia sitt om rådmannens framlegg neste veke, og i Ølen sit Omega klare til å teikna eit flott nytt omsorgssenter på Suldalsosen.

Fylkespolitikararen vil ha spleiselag for Rødsliane og hurtigbåtrutene ut på høyring

Per Kåre Foss (KrF) sette fram eit fellesforslag, på vegner av Ap, H, Sp, SV, V og KrF, som vart samrøystes vedtatt. I det vedtatt forslaget er fylkestinget positive til å bidra til ei forskottering og ber fylkesrådmannen, i lag med Suldal kommune, gå i forhandlingar med Statens vegvesen om å få ein mogleg forskotteringsavtale. Meir press på fylket Ordførar Gerd Helen Bø informerte formannskapet om vedtaket. Medlem i ut- valet, Svanhild Løge Skålheim (KrF), for- talde at eit samla utval var overgidde over fylkesrådmannens forslag.

Fleirtal i formannskapet for å fusjonera Suldal Elverk inn i Haugaland Kraft

Nils Bjarne Vold (V) var den einaste av dei folkevalde som stemde mot ein intensjonsavtale om fusjon mellom elverket og Haugaland Kraft. Men fleire av formannskapsmedlemmane var klare på at hjarte sa ein ting, hjernen noko anna. Vold viste til Venstre sitt standpunkt, som var programfesta, om å behalda Suldal Elverk i kommunal eige. – Ja, eg er klar over endringane, sa Vold om dei mange skyene i elverks-horisonten.
Les mer om:

Stemningar på lerret

– Me er ikkje ute etter å imponera nokon, men me vil gjerne berøra dei som ser bilda. Det er sjølvsagt kjekt med positive tilbakemeldingar, særleg viss dei er konkrete og seier noko om kva tilskodaren likar. Likevel er det ikkje det viktigaste, seier Arnstein Landsnes. Lyst og mørkt På andre sida av bordet nikkar Bjørg Wigestrand. Dei to kunstnarane har ulike uttrykk i verka dei skal stilla ut, men meiner sjølve at ulikskapen kan framheva element i kvarandre sin kunst. – Du kan sjå på bilda til Bjørg at ho er eit sprudlande menneske, ho likar fargar! – Ja, det er mykje gult, repliserer Bjørg.

Kan i verste fall kosta 18 millionar kroner meir enn planlagt

Uavklaringar, forseinkingar og stopp i byggjearbeid er årsakene til at det nå er lite truleg at badeanlegget kan opnast før jul. Utbyggingssjef Lauritz Lauritzen seier til avisa at i verste fall ligg prosjektet nå an til å enda på 148 millionar kroner. Få flisleggarar i sving Etter byggjemøte og synfaring tidlegare denne veka har byggherre Suldal kommune og entreprenøren blitt samde om at grunnarbeidet i hovudbassenget og velværebassenget nå er av ein slik kvalitet at siste del av flislegginga kan utførast. – Det var vore veldig lite framdrift, seier Lauritzen om flislegginga inne.

Fylkesrådmannen innstiller på nei til forskottering av Rødsliane

Det er innstillinga til dagens møte i samferdsleutvalet i fylket. Det var i juni fylkestinget bad administrasjonen utgreia moglegheita for at Rogaland fylkeskommune kan gå inn og ta økomisk ansvar for at den planlagde tunnelen mellom Lovraeidet og Sand kan framskundast. I gjeldande Nasjonal Transportplan (NTP) ligg den inne med 820 millionar kroner, men først i siste del av planperioden som er 2024-2029.

Tøffe tak i fjordane

Det er harde nyhende i kø for Suldal og indre Ryfylke når fylkesrådmannen legg fram sine vurderingar til samferdsleutvalets møte denne veka. På møteplanen står to saker som begge er svært viktige for Suldal og den inste delen av Ryfylke. Det gjeld noko så basalt som ferdselsårene våre. Det handlar om oss og det handlar om gjestene våre, jobbmarknad, skulegang, vegen til sjukehus og flyplassar, om korleis me kan komma oss ut i verda og heim igjen. Det er tommel ned for forskottering av rassikring av veg-elendet Rødsliane og det er svarte utsikter for dagens hurtigbåt-tilbod.

Sand og Sauda kan mista morgonbåten til byen

Det er berre eitt av kutt-og samanslåingstiltaka for båtrutene i Ryfylkebassenget når Rogaland fylkeskommune får halvert statens tilskot til finansieringa. Framtidas båttilbod skal opp i fylkets samferdsleutval onsdag, mens det endelege vedtaket blir gjort av fylkestinget seinare i haust. Større endringar kan uansett ikkje gjennomførast før tidlegast i 2022 grunna dagens kontrakt. Men før endeleg politiske vedtak skal berørte kommunar høyrast.

Rv. 13 mellom Røldal og Suldal stengt til rundt kl. 19.30

Sikringsarbeid i forbindelse med flaum er grunnen til at rv13 mellom Røldal og Suldal nå […]
Les mer om:

Suldal KrF med sterk støtte til Hareide

Det store fleirtalet av dei femten KrF-medlemmane som i går møtte til partilagets ekstraordinære årsmøte i går kveld, støttar partileiar Knut Arild Hareides ønske om å samarbeide med venstresida i norsk politikk. Har ikkje fått kred Det fortel partiets listetopp og kommunestyrerepresentant, Svanhild Løge Skålheim, som også sjølv støttar partileiaren sin. – Dette er inga enkel sak. Men me har vore skadeavgrensar overfor Høgre og Frp, meir enn pådrivar for eigen politikk. Me har bidratt til å gjera høgrepolitikk meir spiseleg, men har ikkje fått kred eller fleire veljarar av det.

Tre lokallag i Rogaland KrF peker på Erna Solberg

KrF Grand Prix i Rogaland fortsetter. Partileder Knut Arild Hareide møter solid motstand fra Hå, Gjesdal og Karmøy, men får applaus i Suldal. – Vi må svelge ubehageligheter uansett hva vi gjør, sier delegat.