Nyheter om Sør-Aurdal


Maja Hansebakken (16) er en av de utvalgte: Les hvem som skal bekle 80 posisjoner i råd og utvalg i Sør-Aurdal de kommende fire år

Det er mange posisjoner som skal fylles i forbindelse med en nye kommunestyreperiode, det vil si perioden 2019-2023.
Les mer om:

Maja Hansebakken (16) er en av de utvalgte: Les hvem som skal be­kle 80 po­si­sjo­ner til råd og ut­valg i Sør-Aurdal de kommende fire år

Det er man­ge po­si­sjo­ner som skal fyl­les i for­bin­del­se med en nye kom­mu­ne­sty­re­pe­ri­ode, det vil si perioden 2019-2023.
Les mer om:

Listhaug skuffet over at få norske kommuner har svart Mattilsynet om drikkevann: Kun to av valdreskommunene har svart

Kun Nord-Aurdal og Sør-Aurdal er blant de 149 av landets 422 kommuner som har besvart Mattilsynet spørreundersøkelse om drikkevann. Vang, Øystre Slidre, Vestre Slidre og Etnedal har ikke gitt Mattilsynet opplysninger om kommunenes drikkevann.

Gardssalg til 7,5 millioner i Sør-Aurdal: Kjø­per gar­den Heia og får til­la­tel­se til å skille fra Slaen se­ter

For­mann­ska­pet i Sør-Aurdal har ak­sep­tert en søk­nad om å skille en halv­del av set­ra Slaen fra gards­ei­en­dom­men Heia i Beg­na­da­len.
Les mer om:

Dys­tert for Sør-Aurdal – Det kan bli mørklagde ga­ter, og dei eld­re kan bli liggande i sine bleier

Råd­mann Haa­kon Boie Lud­vig­sen gjen­tok sine for­slag til øko­no­mis­ke inn­stram­min­gar frå bud­sjett­kon­fe­ran­sen un­der for­mann­skaps­mø­tet den­ne veka.
Les mer om:

Nyvalgte Finn Olav Teslo om befolkningstall: Avvikling eller utvikling?

For vel 70 år siden var befolkningen i Sør-Aurdal på om lag 4200. Siden har befolkningen vært synkende, og pr. dato er den på 2978. I løpet av den siste fireårs perioden har befolkningen sunket med 116. Dersom denne utviklingen fortsetter, må man anta at befolkningen i 2023 vil være godt nede på 2800 tallet.
Les mer om:

El­ling Fe­kjær top­par skat­te­lis­te­ne i Sør-Aurdal

El­ling Fe­kjær top­par både inn­tekts­lis­ter, skat­te­lis­ter og formueslister i Sør-Aurdal.
Les mer om:

Liten tra­fikknedgang før over­gang til ny bom

Tra­fik­ken gjen­nom E16-bom­men ved Koparvike i Sør-Aurdal har gått litt ned i slutt­fa­sen før bom­men vart av­vik­la.
Les mer om:

Ulv observert nær Sør-Aurdal

Ubekrefta meldinger forteller om ulveobservasjon i Søndre Land, på grensa til Sør-Aurdal, søndag. Flere vil på lisensjakta som starter 1. desember.

Relikvieskrinet på tur til London?

- Midt i september fikk jeg en telefon fra British Museum i London, med spørsmål om det var mulig å låne ut relikvieskrinet i Hedalen til en utstilling der, forteller Liv Barbro Veimodet, kirkeverge i Sør-Aurdal kirkelige fellesråd.
Les mer om:

Begnaljom jubilerer laurdag 16. november

Felemusikken har gått mykje tilbake i Sør-Aurdal den siste tida, som ellers i mange av valdresbygdene. Før «dyrka» dei folkemusikk mest på kvar gard.
Les mer om:

– Jeg har et sterkt forhold til lokalbutikken, den har vært der så lenge jeg kan huske

Nyinnstilte ordfører i Sør-Aurdal, Marit Hougsrud, var tilstede på Joker Finøen i Begnadalen lørdag for å markere Handle lokalt-dagen.
Les mer om:

Sør-Aurdal: Han er ny lei­ar for dei po­li­tis­ke vakt­meist­ra­ne

Finn Olav Teslo (70) overtek vervet som leiar for kontrollutvalet i Sør-Aurdal kommune etter Reidar Schlytter.
Les mer om:

Sør-Aurdal: Kåre over­rek­te sta­fett­pin­nen til Ma­rit – og fekk hen­ge­køye i av­skjeds­gå­ve

Veks­lin­ga gjekk som smurt då Kåre Helland (Sp) et­ter 12 år som ord­fø­rar over­rek­te den po­li­tis­ke sta­fett­pin­nen – det vi seia ord­fø­rar­klub­ba – til sin par­ti­fel­le, Ma­rit Hougs­rud, tors­dag kveld.
Les mer om:

Ir­ri­tert grunn­ei­gar: Kom­mu­nen vil­le bygge bu­stad­tom­ter på gar­den utan å in­for­me­re

Be­rit Bang Thors­rud i Bagn er ir­ri­tert over at Sør-Aurdal kom­mu­ne har plan­lagt å bygge bu­stad­tom­ter på gar­den hennar utan å ta kon­takt i for­kant.
Les mer om:

Helseutfordring for Sør-Aurdal Kommunen kommer dårligere ut enn Valdres og resten av landet

Folk i Sør-Aurdal har flere livsstilrelaterte plager enn i resten av befolkningen.
Les mer om:

Bombetaling i Klosbøle frå tysdag 29. oktober

Flytting av E16-bommen i Sør-Aurdal skjer same dag som den nye E16-strekninga Bagn-Bjørgo bli opna.
Les mer om:

Mange fartsbøter etter laserkontroll i Valdres: 110 km/t i 80-sona var høgaste fart

Nok ein gong førte høg fart til mange bøteleggingar då politiet hadde fartskontrol li Sør-Aurdal torsdag ettermiddag.
Les mer om:

Familie på fem ønskjer å flytte tilbake til Valdres og har fått konsesjon på kjøp av gard til 7,9 millionar

Formannskapet i Sør-Aurdal har gitt Sjur Åsen konsesjon på gardseigedommen Åsen i Sør-Aurdal.
Les mer om:

Må bruke 27 dekar dyrkamark Sør-Aurdal legger til rette for 40 boenheter i Bagn

Det har lenge vært et ønske å legge til rette for flere tomter i Bagn.
Les mer om:

Vanessa er nyansatt ergoterapeut i Sør-Aurdal kommune

Ergoterapeut og Frisklivsveileder Vanessa Sanchez er nyansatt i Sør-Aurdal kommune. Mandag uke 41 gjenåpner Frisklivssentralen i nye lokaler på Tingvoll.
Les mer om:

Slagkraftig formannskap i Sør-Aurdal Overvekt av menn og representantar frå søndre Sør-Aurdal

Det nye for­mann­ska­pet i Sør-Aurdal blir slag­kraf­tig, med to ster­ke kvin­ne­le­ge ak­tø­rar, Ma­rit Hougs­rud (Sp) og Tri­ne Adde Hansebakken (Ap) i sin mid­te.
Les mer om:

100 km/t i 50-sone svir på pukkelen: To nye fotgjengere i Sør-Aurdal

Politiet har hatt trafikkontroll på E16 ved Tollefsrud tirsdag formiddag.
Les mer om:

Har bygd tretopphytter, spiller fotball og er Sør-Aurdals mest populære politiker

Roger Kjens­rud (40) er den mest po­pu­læ­re per­so­nen i Sør-Aurdal – det vi si i and­re par­ti enn Ar­bei­der­par­ti­et.
Les mer om:

Snart blir det bomfritt Begnadalen-Bagn, og trafikken dalar i E16-bommen ved Koparvike

I sommarmånmadene juli og august er det registrert færre kjøretøy gjennom E16-bommen på E16 ved Koparvike i Sør-Aurdal.
Les mer om: