Nyheter om Sør-Aurdal


Kjærlighetsbrev til næringsdrivende og kommuneledelsen i Sør-Aurdal

Sommeren 2020 kan bli tidenes mulighet. Til å tjene penger, til å vise fram alt Sør-Aurdal har å by på, til å skape et felles engasjement og til å knytte bygdefolk og hyttefolk enda tettere sammen.
Les mer om:

Tip­pe­mid­la­ne er for­delt: 10 mil­li­o­nar til id­retts­an­legg i Vald­res

Ut­val for kul­tur i Innlandet har ny­leg for­delt spe­le­mid­lar til an­legg i Innlandet, og i Vald­res er det an­legg i Vang, Sør-Aurdal, Nord-Aurdal og Øyst­re Slidre som får spe­le­mid­lar i den­ne om­gan­gen.

Kom­mu­nen skal sik­re fol­ke­tal, folkehelse, mil­jø og bu­set­ting: Men kor­leis skal Sør-Aurdal planlegge ve­gen vi­da­re?

Kva slags plan­stra­te­gi skal Sør-Aurdal legge seg på for å møte ut­ford­rin­ga­ne i fram­ti­da?
Les mer om:

Ordfører Marit Hougsruds tale

Her er talen ordfører i Sør-Aurdal, Marit Hougsrud, holdt 17. mai 2020.
Les mer om:

Hør ordførerens tale i Sør-Aurdal her

Ordfører Marit Hougsrud holdt tale for dagen i Sør-Aurdal på 17. mai.
Les mer om:

Sør-Aurdal: 160 testa for Covid 19

160 personar er så langt testa for Covid 19 i Sør-Aurdal.
Les mer om:

Kraftriket overtar strømkundene til Sør-Aurdal Energi

Sør-Aurdal Energi (SAE) har besluttet å overdra sine strømkunder til Kraftriket.
Les mer om:

Kan føre til po­si­ti­ve ring­verk­na­der: Sør-Aurdal inn i Vald­res opp­læ­rings­kon­tor

Kom­mu­ne­sty­ret i Sør-Aurdal ved­tok tors­dag, mot fire stem­mer, å mel­de kom­mu­nen inn i Vald­res opp­læ­rings­kon­tor.
Les mer om:

Kri­se­støt­te til næ­rings­li­vet: Sør-Aurdal bru­ker en mil­li­on fra dis­po­si­sjons­fon­det

Kom­mu­ne­sty­ret i Sør-Aurdal har i sitt Teams-møte tors­dag be­vil­get en mil­li­on kro­ner til næ­rings­li­vet i kom­mu­nen.
Les mer om:

Strid om hyt­te­ut­byg­ging på Tein­vass­ås­en: Sør-Aurdal kom­mu­ne vil ha Fyl­kes­man­nen til å mek­le

Det har opp­stått en kon­flikt mel­lom Inn­lan­det fyl­kes­kom­mu­ne på den ene si­den og Sør-Aurdal kom­mu­ne og ut­byg­ge­ren av et hyt­te­felt på Tein­vass­ås­en på den and­re si­den.
Les mer om:

Hand­lings­pro­gram for fyl­kes­ve­gar: Sør-Aurdal pri­o­ri­te­rer Rein­li, He­da­len og Leir­sko­gen

Sør-Aurdal kom­mu­ne ønskjer å pri­o­ri­te­re fire konk­re­te fyl­kes­veg­pro­sjekt i til­legg til fire vans­ke­leg svin­gar på Åsemyrvegen i ko­man­de pe­ri­o­de.
Les mer om:

Sør-Aurdal: Skog­plan­tin­ga i gang – men planterar stoppa på gren­sa til Un­garn

Skog­plan­tin­ga i Sør-Aurdal er så smått i gang, men det går ikkje heilt på skinner å få tak i den utanlandske ar­beids­kraf­ta som er nød­ven­dig for å få rundt ein mil­li­on plan­ter i jorda i Vald­res.
Les mer om:

Sør-Aurdal: Utra­di­sjo­nell 17. mai-feiring med bil- og trak­tor­tog

Det blir 17. mai-feiring i Sør-Aurdal i år også.
Les mer om:

UP flytter seg rundt på kveldstid. En mistet førerkortet fredag, enda en lørdag.

Fredag stiilte UP seg opp ved Fønhus i Sør-Aurdal. Det ble kostbart for mange. Lørdag til de turen til fv 51 ved Holdalsfoss. Dyrt det også.

Ole Arne i Solheim Trevare: – Omsetninga hittil i år ligger hele 35 prosent foran fjoråret, som var et rekordår for bedriften

– I lys av den pågående pandemien og alle utfordringer flere av mine kolleger i næringslivet i Valdres strever med om dagen, har jeg lyst til å presentere litt gladnyheter fra Sør-Aurdal, forteller daglig leder Ole Arne Kvålshaugen hos Solheim Trevare.
Les mer om:

1. mai-feiring i Hedalen: Sang «Ja vi elsker» for beboerne på Hedalsheimen. Det satte de stor pris på

I år var det Hedalen sin tur til å feire 1. mai i Sør-Aurdal. Dette ble gjort med en markering ved Hedalen barne- og ungdomsskole og ved Hedalsheimen. Med nysnø og null grader, sang et knippe sangere fra Hedalen sangkor. Det satte de eldre ved Hedalsheimen stor pris på.
Les mer om:

I år blir det ikke vanlig 1. mai-feiring: – Jeg oppfordrer folk til å heise flagget og følge sendinga digitalt

Reidar Schlytter (78) i Sør-Aurdal har vært aktiv i Arbeiderpartiet i over femti år. – Jeg har alltid deltatt i 1. mai-feiringa, så dette er første gang at vi ikke er samlet til felles appell, sier han.

Sør-Aurdal: God budsjettstyring - men gjelda er på 243 millionar

Det er god økonomistyring i Sør-Aurdal - men ei utfordring er at gjelda vil stige til 283 millionar i 2023.
Les mer om:

Nytt selskap skal sikre bolyst i Sør-Aurdal, bakeri på Beitostølen er konkurs

Siste nytt fra næringslivet i Valdres uke 17, 20. april til 26. april.

Skog­bru­ket i Sør-Aurdal går for halv mas­kin: Ven­tar på utan­landsk plan­te­mann­skap

Snart skal ein mil­li­on skogs­plan­ter i jor­da i Vald­res. Kor­leis vil det gå med skog­bru­ket midt i ei tid med ko­ro­na­rest­rik­sjo­nar?
Les mer om:

Ord­fø­rer Ma­rit Hougs­rud: De to før­s­te ko­ro­na­uke­ne var hek­tis­ke

– De to før­s­te uke­ne et­ter nedstengninga var hek­tis­ke og alt­opp­slu­ken­de, sier ord­fø­rer i Sør-Aurdal, Ma­rit Hougs­rud.
Les mer om:

Skiller av sjukeheimen med en smittevegg – har etablert inntil 10 smitteplasser i Sør-Aurdal

En smittevernavdeling på inntil ti plasser vil kunne bli operativ i løpet av noen timer, om smittesituasjonen i Sør-Aurdal skulle forandre seg.
Les mer om:

Netto drifts­re­sul­tat på 9,2 mil­li­o­nar i Sør-Aurdal

Sør-Aurdal kom­mu­ne opp­nåd­de eit netto driftsresultatet på 9,2 mil­li­o­nar kro­ner i 2019, mens det rek­ne­skaps­mes­si­ge min­dre­for­bru­ket vart på vel 5,7 mil­li­o­nar kro­ner. Sam­ti­dig er in­ves­te­rings­rek­ne­ska­pen gjort opp med eit udekt tap på 44.970 kro­ner.
Les mer om:

Telenorkunder uten mobilnett og bredband i Sør-Aurdal

Telenors mobil- og bredbandsnett ligger nede i Begnadalen og Hedalen.
Les mer om:

Hytteeier i Hedalen ber om at nettleia kuttes på neste regning

Bjørn Kristiansen, som er hytteeier i Hedalen, ber om at Sør-Aurdal Energi AS (SAE), kutter nettleia for minst én måned på neste regning.