Nyheter om NesflatenDen som vil heim til 17.mai, kjem heim

Telefonen ringjer. – Det er Ola Sandvik her. Eg har ei soga i minnet som eg gjerne trur vil interessera andre å høyra. Viss du vil skriva, skal eg fortelja, og slik vart det: ME VAR PÅ SKOGSARBEID for godseigar Løvenskiold i Gjerpen ved Skien. Året var 1954, og arbeidsleiaren vår var Oskar Svendsen frå Sand. Han var ein pioner i det å ta fram skog med vinsj og mellombels oppsette taubanar, og i det arbeidet trong han unge, sterke og spreke karar. Nils N.

Flott grendedag på Nesflaten

Tradisjonen tru arrangerte Fjellbjørka 4H grendedag på Nesflaten i går, rapporterer Margrethe Engeskar, som har sendt redaksjonen bilde frå ein innhaldsrik ettermiddag. Innhaldsrik ettermiddag Ho fortel om ein kjekk dag, vêret var på topp med god ute-temperatur og sol, og heile atten utstillarar stilte opp. Nesbuen fekk servert kjekke aktivitetar som boblefotball, pilkasting på ballongar, hestesko, tipping og quiz.

Lat oss snakka om pengar!

Det er framleis ikkje god skikk å snakka rett ut om pengar. Det er ein grunn til at sjølv vener som snakkar ope om alt frå pinlege plager til kjærleikslivet, gjerne seinkar stemma når pengar er tema.

Årets konfirmantar

Her er lista over årets konfirmantar: Humanistiske konfirmantar Folkets Hus, Sauda 4. mai Karsten Berekvam Frikk Bratås Theo Herheim Egge Arin Eirikssønn Åshild Helstrup Hindenes Olav Eino Hovind Odin Ripel Jensen Silje Ekkjestøl Lien Tuva Ekkjestøl Lien Sebastian Listøl Mira Isabella Skaar Madsen Ingrid Renata Nielsen Simen Rønhovde Sindre Steine Jakob Lindanger Sørensen Marvik kapell 4. mai Daniel Byrkjedal Finnvik Hanne Rebekka Hebnes Sondre Hebnes Elias Kjølvik Jelsa kyrkje 5.

Måtte rydda ras på rv.13 ved Lono

Det var rundt klokka 14.30 i ettermiddag at Statens vegvesen fekk melding om steinraset på rv.13 sør for Lono mellom Nesflaten og Røldal. Steinane var så store at det kravdest traktor for å fjerna dei, og det eine køyrefeltet var ei stund stengt. Entreprenør blei varsla og skulle vera på plass i løpet av eit kvarter, så vakthavande på vegtrafikksentralen reknar nå klokka 16.25 med at vegen er fullt framkommeleg. Raset skal ikkje ha forårsaka skader, verken på menneske eller materiell.

Nesflaten oppvekstsenter har fått ny leiar

Tre søkjarar melde si interesse for stillinga. Ein av dei, Anne Marie Gamlem Rabba, har fått tilbodet og har takka ja til leiar-stillinga ved Nesflaten oppvekstsenter. Det opplyser kommunalsjef for oppvekst, Ingebjørg Rullestad Gjerde. Gamlem Rabba tar over etter Kristine Bøe Berge, som frå hausten av startar i rektorstillinga ved Vinjar skule på Suldalsosen.
Les mer om:

Viste fram Views

Kan ein gigantisk takskulptur i aluminium på toppen av Sentrumsbygget på Nesflaten vera livgivande for folketal, bulyst og næringsliv i øvre Suldal og regionen rundt oss? Jobba i fem år Ja, meiner Liv på Nes, foreininga som i fem år har arbeidd med stadsutviklingsprosjektet; eit kunstprosjekt signert den Berlin-baserte kunstnaren Jeppe Hein. Prosjektet består også av ei fontene og ein portal, tenkt nede på kaien ved Suldalsvatnet.

Jeppe Hein møtte Nesflaten-elevane

Hein skal her presentera prosjektet Views, eit stadspesifikt kunstverk bestilt av innbyggjarane på Nesflaten. Samtale og synspunkt I forkant av konferansen i dag, fredag 5. april, er Jeppe Hein på Nesflaten for å møta og snakka med innbyggjarane som har bestilt og skal leva med den særeigne og spektakulære kunsten hans.
Les mer om:

Kven fekk spelemidlar i Suldal?

Av den totale tildelingssummen på 6 334 651 kroner, får Suldal Bad 6 millionar kroner og Kulturhuset 37 469 kroner til lydmålingssystem.

Kva skjer på Ryfylkedagane?

På kveldstid blir det god sjanse til å få gang på dansefoten, og på dagtid lovar dei varierte opplevingar for alle. Ryfylkedagane fell i år saman med pinsehelga. Rock og country på dialekt Dei lokale heltane i Trave, startar musikk-helga fredagskvelden før det populære telemarksbandet Hardhaus entrar teltet. Larsen lover rock og country på dialekt og garanterer høg stemning. – Me gjorde avtale med Hardhaus allereie i fjor, dette gler me oss til!

Utanfor det gode gåveselskapet

Han skulle gjerne vore del av Sandsgruppa, både for å kunna ta del i faglege tilbod, men også for å vera omfatta av gåvekort- ordninga som gjeld butikkane som er med i gruppa. Sinte kunder Men sentrum er definert som Sand, til og med Bergekrossen, og den grensa har Moe erfart å stanga hovudet i ein del gonger opp gjennom. Slik han også ein del gonger har møtt sinne og frustrasjon når kunden endeleg har funne drøyme-skia eller turbuksa, legg gåvekortet på disken, berre for å finna ut at det slett ikkje er

Fire eller fem dagars skuleveke?

Me trur at uansett kor ein står i denne saka, kan me vera enige om at denne saka har blitt avgjort på ein svært uprofesjonell måte av våre folkevalde. Då Sand skule gjekk inn for 5 dagars skuleveke i 2016, bestemte rådmannen at kvar bygd skulle få bestemma sjølv. Dersom SU i ei bygd gjekk inn for å innføra 5 dagar skuleveke, kunne ein slå det gjennom politisk. I Erfjord hadde me ei uhøgtidleg avstemming på facebook som viste at eit stort fleirtal ville ha det slik me har det.

Vinjar skule har fått ny rektor

Kristine Bøe Berge er den nye rektoren på Vinjar skule. Jobben med å få tak i ny rektor etter Åsta Bråtveit, som slutta på Vinjar til jul, har ikkje vore heilt enkel.

Ser ikkje lys i tunellen

Bjørn Arild Fossåen i Statens Vegvesen og ansvarleg for tunellane i Suldal, kan ikkje trøysta vegfarande i Suldal med at tunellane det gjeld blir lys-sette i nær framtid. Står på pengane – Det kjem ikkje til å skje noko i nær framtid. Dei fleste tunellane det gjeld, ligg for langt vekk frå energiforsynings-nettet, og det kostar for mykje å leggja straukablar fram til tunellen. Me er heilt avhengige av budsjettmidlar om det skal skje noko; det seier seg sjølv at dette blir kostbart, forklarer Fossåen.

Finn fram kikkert og fuglebok

I Suldal, som i resten av landet, er det kjøttmeisen det er flest av. Det er sendt inn registreringar frå 30 – 40 hagar her i kommunen. Dårleg fugleår? Fugle-entusiast Rune Roalkvam på Sand ladar opp til helgas teljing, men meiner det teiknar til å bli eit dårleg fugleår, med få artar i hagen. – Det er store forskjellar frå år til år, men det er flest kjøttmeiser, og den er jo litt kjedeleg, då, meiner han.

Utan rektor på Vinjar skule

Kommunalsjef for oppvekst, Ingebjørg Rullestad Gjerde, skildrar situasjonen som forferdelege uheldig. Med berre to søkjarar på to utlysingar i haust, innser ho det å rekruttera leiarar i skulen ikkje er lett. Nær løysing to gonger Ho fortel at to gonger har leiarløysinga vore svært nær ei landing. – Nå jobbar eg intenst med å få til ei løysing, seier Rullestad Gjerde. Rektor ved Nesflaten oppvekstsenter, Kristine Bøe Berge, fekk før jul tilbod og takka ja til ei todelt rektorstilling ved dei to skulane fram til sommaren, men valde i romjula å trekkja seg frå denne.

Ny pris til butikken på Nesflaten

– Det er stor stas å bli lagt merke til. Ein energiboost og stadfesting på […]
Les mer om:

Regn og ras stengjer to fylkesvegar

Også i Suldal fører store mengder nedbør til problem for vegane. Nå klokka 10.45 melder politiet på Twitter at vegen mellom Bråtveit og Nesflaten er stengt grunna flaum, og i Hylsfjorden er vegen mellom Ørlandsneset og Tengesdal stengt grunna ras. Vegtrafikksentralen opplyser nå rett før klokka 11.30 at entreprenør er på veg til vegen i Hylsfjorden for å opna vegen. Også vegen til Bråtveit reknar sentralen med at vil bli opna nå i dag. Suldalsposten kjem tilbake med meir. Følgjer med Vegansvarleg i kommunen, Morten Aarhus, seier dei kommunale vegane så langt har klart seg godt.

Bil i fjellveggen

Ein bil har køyrt i fjellveggen mellom Suldalsosen og Nesflaten, omlag 300 meter frå Hylstunnelen i retning Nesflaten. Alle naudetatar har rykka ut til staden. Politiet fekk melding om hendinga klokka 12.30. Tre personar i bilen Politiets operasjonsleiar opplyser nå klokka 13 at deira patrulje endå ikkje er framme, men at det var tre personar i bilen, og at samtlege har komme seg ut av bilen ved eiga hjelp. Ambulanse og brannmannskap er framme ved ulukkesstaden.

Trafikkulykke i Suldal

En bil skal ha kjørt inn i en fjellvegg på riksveg 13, omtrent 300 meter fra Hylstunnelen i retning Nesflaten.

Siste tur for Suldal Billag

Neste gong han skal på jobb køyrer han frå Nesflaten til Sand, men då som sjåfør for Tide Buss. Gjer det beste ut av det At det er ein spesiell dag, legg ikkje Frank skjul på. Etter så mange gode år i Suldal Billag, vert det rart å køyra buss for ein annan arbeidsgivar. – Men det er slik livet er. Anbodsprosessane går sin gang. Det er viktig å ikkje ta med seg negative tankar vidare inn i ny jobb. Me gjer det beste ut av det. Utan slips og med korte erme Det er ein strålande sommarkveld på Sand då bussen kjem køyrande frå Håra.

Ingen brann på Nesflaten skule

Brannvesenet melder at det er ingen brann på Nesflaten skule og at røykutviklinga har opphøyrt. […]

Røyk frå Nesflaten skule

Politiet melder på Twitter 16.52 om røykutvikling på Nesflaten skule. Nødetatene er på veg. Suldalsposten […]
Les mer om:

Fylkestinget ber om forskotteringssak, næringslivet vil ha meir trøkk

Det er eit samrøystes fylkesting som nå ber om å få ei sak om forskottering av rassikring av Rødsliane for å få fortgang i prosjektet. Forslaget blei sett fram av Senterpartiets Arne Bergsvåg, som er leiar av fylkets samferdsleutval. Ligg i plan-bakevja Rødsliane er rekna som Rogalands mest rasfarlege vegstrekning og fekk nyleg bronseplass i NRKs kåring av landets verste vegstrekningar. Den planlagde rassikringstunellen fekk likevel ikkje plass i handlingsdelen av Nasjonal Transportplan (NTP), prosjektet ligg i siste del av planen med ein førespegla oppstart først i 2024.