Nyheter om Drange


Ser klar sommertrend – dette er økonomens råd for å ikke gå i fella

Nordmenn forbereder seg på sommerferie i Norge, og mange tar opp lån til bil, bobil, eller båt. Økonomisk rådgiver Lene Drange har råd for at sommerferien ikke skal bli et pengesluk.

LESARBREV: Lokaldemokratiet i krisetider

Den siste tida har Suldal Arbeidarparti prøvd å løfta ein debatt om korleis lokaldemokratiet skal fungera i krisetider. Me har skrytt av både administrasjonen og ordførarens handtering av koronakrisa, men me har vore kritiske til at nokon av dei mest inngripande vedtaka fatta i Suldal kommunes historie, vart gjort utan forankring i kommunens folkevalde organ. At dette ikkje skjedde dei fyrste hektiske dagane, har me full forståing for, men kor lenge bør ein ordførar styra på fullmakter? Ei veke? To veker?

Ap kritiserer ordføraren for åleinegang og krev at den politiske sirkelen blir utvida

Suldal Næringsforening var sist veke på banen med sterk kritikk av Suldals innspel, som altså lyder på sju millionar kroner, mens ein nabokommune som Sauda, har spelt inn gryteklare prosjekt for over 100 millionar kroner. Næringsforeninga er ikkje åleine om å reagera. Suldal Ap er også undrande.

LESARBREV: Gratulerer med dagen!

Årets 1. mai markering blir, naturleg nok, litt annleis denne våren. I solidaritet med dei mest sårbare av oss, er mykje av samfunnet stengd ned, og me må finna andre måtar å markere arbeidaranes dag på. Du finn informasjon om dette i ein eigen annonse i avisa. I år er det hundre og eitt år sidan den internasjonale arbeidslivsorganisasjonen ILO vart skipa.

Ap krev svar om Suldals krisekrone-innspel

Suldals innspel til KS si oversikt over kva kommunane kan bruka statlege krise-kroner til, skaper bølger. Etterspør politisk medverknad I går var Suldal Næringsforening på banen med sterk kritikk av Suldals innspel, som altså lyder på sju millionar kroner, mens ein nabokommune som Sauda har spelt inn gryteklare prosjekt for over 100 millionar kroner. Men næringsforeninga er ikkje åleine om å reagera. Suldal Ap med Kari Vaage Gjuvsland og Mads Drange er også undrande.

Ekspertenes beste økonomitips

Hallgeir Kvadsheim og Lene Drange fra «Luksusfellen» gir sine beste tips.
Les mer om:

Fleire folkevalde føler seg sette på sidelinja

I Suldal er vedtak heimla i smittervernlova delegert til formannskapet. Dermed er det det politiske organet som har vore involvert i dei mest inngripande restriksjonane som har rådd lokalt i nyare tid. I digital form Kommunestyrets planlagde møte i mars blei stryke fra møtekalenderen, og etter planen skulle det ikkje vore noko møte før i mai. Men då formannskapet sist møttest, meinte både Kari Vaage Gjuvsland (Ap) og Nils Bjarne Vold (V) at det nå var på tide å samla kommunestyret.

Drange inn i Rogaland Ap-styret

Rogaland Ap har hatt årsmøte i helga, og der blei Mads Drange valt inn i styret. Tvedt Solberg er ny leiar Ny styreleiar er Torstein Tvedt Solberg, som overtar etter Stanley Wirak, og som altså representerer Ap på Stortinget. Han er valt for to år. Styret har to nestleiarar, Marianne Hirzel, Haugesund og Tom Kalsås, Gjesdal. Resten av styret består av: leiar for kvinnenettverket, Siv-Len Strandskog, Sola , medlemsansvarleg Tone Elin Berge, Hå, Tove Elise O.

LEIAR: Omsorg og kamp

Den store avgjerda om framtidas omsorg er falt, og ikkje uventa blei fleirtalet knapt. Det som er meir uventa, er at styringspartiet Senterpartiet, nå står på sida av det som er beslutninga. Det er uvant kost.

Gammal fastetradisjon fram frå gløymsla

Soknerådet, med Ernst Berge Drange i spissen, håpar den tradisjonen med å klippa og sy saman roser til å pynta fastelavnsriset med, nå kan bli tatt opp att. Berge Drange fortel at han har undersøkt om ein finn tradisjonen med fastelavnsroser òg i andre delar av landet. Etter eit søk i Nasjonalbiblioteket sitt arkiv, har han ikkje funne denne tradisjonen nokon andre stader. Heidersgjest Kveldens heidersgjest i kyrkja var Bjørg Jørgensen.

Kveld om fastetradisjonar i Sand kyrkje

Fastelavnsroser er det som skal lagast, ein gamal fastetradisjon på Sand som nå blir tatt opp att. Fastetradisjonar Bjørg Jørgensen har leita fram gamal papirpynt til å sjå etter, når tre til fire taggete sirklar av farga papir skal bli til roser. Ifølgje den gamle sandstradisjonen vart desse rosene, med ein kross i midten, festa på ei gran-grein som ein pleidde hengja opp i gangen. Denne kvelden blir det ikkje berre rose-laging på programmet.

Det gjekk ikkje vegen for Tongen-vegen

Det var Høgre og Sverre Underbakke som i sist formannskapsmøte fekk fleirtal for at den svært så omstridde privatiseringa av Tongen-vegen skulle på sakskartet i kommunestyret. – Har gjort feil – Kommunestyret har gjort ein feil, og me rettar ikkje opp ein feil med å gjera ein til, mana Underbakke.

LESARBREV: Framtidas omsorg – for alle

På torsdag skal kommunestyret på nytt behandla saka om framtidas omsorg, og mange lurer nok på kvifor me fremma eit nytt alternativ etter alle desse åra med diskusjonar og utgreiingar.

Fleirtal for delt løysing og kjøkken på Sand, men overlet stordebatten til kommunestyret

Framtidas omsorg er ei stor sak, men den var på ingen måte den einaste under gårsdagens formannskapsmøte og på ingen måte først på sakskartet. Seks timar hadde dei folkevalde bak seg med saker og debatt, før det rundt klokka 15 var tid for å begynna på ei sak der det nå ikkje manglar på alternativ, men der lokaliseringsspørsmålet er eitt av dei heitaste. To for levekårsutvalets innstilling Som kjent har eit samrøystes levekårsutval lansert eit heilt nytt alternativ etter forslag frå Mads Drange og Ap, og dette

Levekårsutvalet: Vil heller oppgradera dagens organisering

Det var til slutt eit samla levekårsutval som i dag parkerte rådmannens endrings-og sentraliseringsplanar for framtidas omsorg. Vil vidareføra Vinjar bu-og omsorgssenter Etter forslag frå Mads Drange (Ap), går eit samla utval inn for å vidareføra dagens Vinjar bu- og omsorgssenter som eit tilbod mellom heimehjelp og institusjonsplass for demente, utrygge eldre og for avlastningspasientar. Vil oppheva inntaksstoppen Utvalet vil oppheva dagens inntaksstopp, oppgradera bygningane innan i tre år på ein måte som er spesielt tilp

Sjekk dei rykande ferske kvinnelege brannkonstablane

Når Haugaland Brann- og redning treng nye brannkonstablar, har det stort sett berre vore halvparten av den vaksne befolkninga som har søkt jobbane; mannfolka. Suldal med høgast andel kvinner Med eit enkelt lite grep, har dei løyst problemet, og det er i Suldal det verkeleg sparkar frå. Etter damekvelden dei inviterte til i fjor, er nå tre av dei fire som nyleg er tilsette på Sand kvinner, og snart er ei til klar.

«Makset» kredittkortet på USA-turen: Luksusfellen-programlederen gikk på en kredittkortsmell

Da Luksusfellen-programleder Lene Drange dro på jentetur til USA ble fristelsene for store. Hun tok opp maksimalt med kredittkortgjeld, og måtte leve på nudler for å bli kvitt gjelden.
Les mer om:

Dette er dei nye folkevalde sine verv utanom politikken

Ordførar Gerd Helen Bø seier det sjeldan oppstår problem eller feil i høve til habilitet, sjølv om også folkevalde i Suldal kan ha mange ulike bindingar. – Har god oversikt – Forholda i Suldal er så tette og oversiktlege at me har god oversikt over kva den enkelte er engasjert i.

Kommunestyrets budsjettvedtak: Handlingsrom for gode intensjonar

Suldal kommune går så det grin. Og sjølv om kraftskattutvalets innstilling er ei potensiell svært mørk sky, er den endå så langt ute i horisonten, at den på ingen måte legg nokon dempar på gleda over å kunna setja av pengar til gode føremål og intensjonar.

Vil gi suldalsungdom som vel Sauda vgs 10 000 kroner kvart skuleår

Berre kvar fjerde tiandeklassing valde seg dette året Sauda vgs, og det talet bekymrar både skulen og politikarane i Suldal. Til samanlikning søkte i 2016 heile 80 prosent av tiandeklassingane i Suldal seg til skulen i Sauda. Samrøystes formannskap Det er denne utviklinga som er bakgrunnen for at politikarane nå vil prøva med penge-gulrot.

– Det kan bli dyrare å trega

Utvalet, som begynner å bli varme i politikar-trøya, sende både saka om Framtidas omsorg, og fleire budsjett-innspel vidare til rådmannen. Kvar skal det nye senteret plasserast? Det var utbyggingssjef Lauritz Lauritzen og rådgjevar Elin Mikkelsen Bakka som utfordra utvalet på kva tankar dei gjer seg når det nå viser seg at også sjukeheimen kanskje må rivast. Åsmund Bakka (Sp) var raskt på banen og meinte at om ein måtte byggja nytt to plassar, var det lurt å tenkja samkøyring av prosjekta. – På Suldalsosen er det

Fiskebåtreder med størst formue i kommunestyret

Fiskebåtreder August Fjeldskår har høyest formue i Nye Lindesnes kommunestyre. Gårdbruker Åshild Vatne Drange er den som tjener best. Begge representerer Høyre.
Les mer om:

Fiske­båtreder med høyest formue i kommune­styret

Fiskebåtreder August Fjeldskår har høyest formue i Nye Lindesnes kommunestyre. Gårdbruker Åshild Vatne Drange er den som tjener best. Begge representerer Høyre.
Les mer om:

Suldal kommune har høgast sjukefråvær i Rogaland

– Det er luksus å få så mykje god informasjon, meinte utvalsleiar Magne Steine (KrF) etter at kommunalsjefane frå helse og oppvekst, i tillegg til kultursjefen, hadde fortald frå einingane sine. Fastlegeordninga Men det var ikkje berre kommunalsjefane som ville orientera.

LEIAR: Kjønn og sånn

Det er ikkje til å stikka under ein stol at det å sleppa til ringside ved politiske forhandlingar etter eit val, er eit regulært festmåltid for ei avis som lever av og for å komma tettast muleg på prosessane i det me kallar folkestyret. Det vanlege er at slikt føregår bak lukka dører.