Lokalt


Skatepark, Suldal Bad versus rassikring og kan det bli slutt på leksene?

Håpefulle listekandidatar møtte godt budde ungdomsskulelevar på Sand skule i går ettermiddag der alt frå hurtigbåten og rassikring til leksefri og skatepark var tema. Kvifor gidda å velja Sauda vgs? Under eit stort raudt papirhjarte fekk elevane snakka om sine hjartesaker. Først ute var Espen Skålheim som ville vita kva kandidatane kunna lova av innsats for rassikring i Rødsliane og hurtigbåt-tilbodet. – Båtrutene er veldig viktig for dei som går på Sauda vgs.

LESARBREV: Vel Venstre

Takk for ein fin valkamp. No har me halde på i fleire veker, mykje er skrive og sagt, men i ein god og respektfull tone. Politikk i Suldal handlar om lite konflikt og store økonomiske moglegheiter.
Les mer om:

LESARBREV: Suldal treng ein kunst– og kulturplan

Suldal Venstre vil ta initiativ til at Suldal kommune skal utarbeida ein eigen kunst- og kulturplan. Me vil arbeide for at Suldal på kulturfeltet skal være – som det står i Suldal Kommuneplan for 2015 – 2024 – ”ein spydspiss i regionen med fokus på breidde og mangfald”. Den særs godt utarbeida kulturminneplanen for Suldal frå 2018 seier mykje om kva me har av flotte kulturminne i kommunen og korleis ein skal hegna om og nytta desse.
Les mer om:

Tre frå indre Ryfylke som kjempar for plass på fylkestinget

Med hurtigbåten i spel og med ei erkjenning av at indre Ryfylke må stå saman i kamp for vegen og distriktstilboda, står fylketingskandidatane for Ap og KrF side om side, sjølv i valkampen. Asle Rafdal (49) står på 12. plass på Aps fylkestingsliste, og med tretten representantar inne i dag, er sjansen der for at han får fast plass, sjølv om pollofpolls.no per nå gir Ap elleve representantar basert på ferske meiningsmålingar.

LESARBREV: Suldal treng eit levande landbruk også i framtida

Landbruket er ei av dei viktigaste næringa i Suldal. I tillegg til matproduksjon, er landbruket og viktig for busetnad i heile kommunen, for servicenæringa, ved å ivareta kulturlandskapet og for turistnæringa. Dei aller fleste bruka i Suldal er små og mellomstore, desse er det viktig å ta vare på. Senterpartiet meiner at me må ha eit strengt jordvern i kommunen, dyrka mark er ein knapp ressurs hjå oss. Medan me har rike beiteområder som er viktige å utnytta.
Les mer om:

Stadig fleire suldøler førehandsrøystar

Turid Vaage, valansvarleg i Suldal kommune, kan tysdag morgon fortelja at så langt har det komme inn heile 267 førehandsstemmer. Det utgjer litt over ni prosent av dei totalt 2944 røysteføre i Suldal. Rekord Alt ligg an til rekord i kommunen når det gjeld tal førehandsstemmer. – Dette er eg glad for, for me håpar at flest mogleg nyttar stemmeretten sin.

Skyssbåt til Vanvik og gratis barnehage til store familiar?

Båten til Vanvik var Ingvar Olimstads forslag. Det andre var Gerd Helen Bø og Senterpartiet sitt valflesk på oppløpssida i valkampen. Gratis barnehage skal gjelda frå barn nummer tre og oppover. Unge familiar skal, i tillegg, sleppa å betala for søknad om husbygging, om partiet får det som dei vil. Ja til alt som er bra Forslaga blei lanserte under Suldal Mållag sitt valmøte på Kulturhuset måndag. Første del av møtet var via ni listekandidatar som stiller til val til fylkestinget.

LESARBREV: Barn, ungdom og oppvekst i Suldal

Vi i Arbeiderpartiet vil styrke tidlig innsats for å avdekke utfordringer og sette inn hjelpetiltak for barn og unge som sliter. Dette er viktig da det er flere og flere barn som sliter med psykiske plager i både grunnskolen og ungdomskolen i dette landet, og Suldal er ikke et unntak.

LESARBREV: Fylkesvalget har kanskje aldri vært viktigere for oss enn i år

Rogaland Fylkeskommune har ansvar for alle fylkesveiene våre, for hurtigbåten og for den videregående skolen i Sauda og Suldal. Dette er tre viktige eksempler på saker som avgjøres i Fylkestinget – og derfor tre gode grunner til at vi må være representert i Stavanger. Det er nå igangsatt planlegging og reguleringsarbeid for vei fra Ropeid til Sandeid, og fra Ropeid til Sauda. Denne veien skal utbedres for flere hundre millioner og er vedtatt av dagens fylkesting i et bredt samarbeid med oss i Arbeiderpartiet.

TVN-elevar tapetserte sigerspallen i Tigerstaden.

Før verdsserieturneringa, FIVB Beach Volley World Tour Oslo Open, valde verdas beste sandvolleyball-duo å skilja lag. Christian Sørum og Anders Mol tok med seg kvar sin ToppVolley Norge-elev på eit-stjerners-turneringa. Nils Ringøen (18) og Markus Mol (17), litlebror til Anders og Hendrik, fekk verkeleg smaka på sandvollyball-sirkuset i turneringa midt i Oslo by på Jernbanetorget.

LESARBREV: Nokre ord om kvalitet i fådelt skule

Eg kjenner at det er på sin plass å skriva eit lesarbrev om kvalitetar ved fådelt skule. Dette fordi det er krefter både i og utanfor det lokalpolitiske miljøet vårt som snakkar denne skuleforma ned. Eg har lest ein del artiklar som syner til forsking på dette. På udir.no og på utdanningsnytt.no, nettstadane til Utdanningsdirektoratet og til ulike pedagogiske tidsskrift, finst aktuelle artiklar og linkar om emnet. Etter mykje forsking på læringsutbyte på små versus store skular, les ein motstridande konklusjonar.

Fotballglede for store og små

Små og store fotballspelarar trassa regnbygene og stilte opp på Kjølvikstølen med fotballsko og speleglede laurdag. Idrettslaget hadde på førehand lokka med premiering for rettferdig spel og fine speledraktar, kiosksalg med pølser og kaker og god drøs langs sidelinja.
Les mer om:

Aktiv dag på Eide

Det er Suldal Kommune som arrangerer aktivitetsdagen, der lag og organisasjonar frå heile kommunen stiller med opplegg og aktivitetar som små og store kan prøva seg på. Både ute på banen og inne i hallen var det futt og fart, noko som heilt sikkert resulterte i slitne bein og armar for nokon og einkvar til kvelds. Mesternes mester Det er blitt ein tradisjon at ein idrettskjendis tar turen til Suldal når det er aktivitetsdag.
Les mer om:

Promillekontroll på Sand

Totalt 33 bilførarar blei sjekka då politiet søndag gjennomførte ein promillekontroll på Sand, og samtlege […]
Les mer om:

LESARBREV: Gode lesar av Suldalsposten

Me er komne til august og ferien er for dei fleste avvikla. Pulsen er på det normale nivået, og roen senkar seg over dei fleste. Ikkje ganske alle. Dei siste vekene har vore så hektiske at eg veit knapt kor gamal eg. Ein nær foreståande hofteoperasjon gjorde at der var mange ting som måtte vera i boks før eg for. Eg var det nesten og, då telefonen frå sjukehuset kom med besked om at operasjonen var utsett to veker. Legane hadde fått spysjuka. Eg fekk gjort mange ting på dei ekstra dagane.
Les mer om:

LESARBREV: Om lekser

 Den siste tida har heimelekser i grunn- skulen vore gjenstand for debatt på ulike politiske nivå. Eg har sjølv prøvd å lesa meg opp på emnet, og har etter kvart skjøna at det offentlige ordskiftet i stor grad er prega av synsing og ein lettvint omgang med forsking. Personleg har eg blitt meir og meir skeptisk til den tradisjonelle leksepraksisen, og eg vil gjerne dela nokre av grunnane til det. Først og fremst kan ein slå fast at det er vanskeleg å gi klare svar på om lekser fremmar læring.

”Mesternes mester” møter suldølen

Enduro-køyrar Ullevålseter er årets idrettsnamn til den tradisjonelle dagen, Aktiv i Suldal. Kulturkontoret inviterer inn til ein alt anna enn passiv og kjekk dag på idrettsanlegget på Eide laurdag. Poltikarar i aksjon Som tidlegare år stille lag og organisasjonar frå heile kommunen med aktivitetar for publikum. Men for dei som kjenner det tykka i konkurranse-foten, er det sjanse for å bli med på ein lokal variant av ”Mesterens mester”.
Les mer om:

NRK Lokalen på suldalsbesøk

Folkeliv på Torjå då NRK Rogaland hadde valturnè-stopp i Suldal. Dei lokale partia, torghandlarar, unge […]
Les mer om:

Knallhard kritikk mot rådmannen, nå vil politikarane ha alle fakta på bordet før dei vedtar meir

Det planlagde sentralkjøkkenet som skal vera eit viktig nav i Framtidas omsorg i Suldal, er blitt noko av ei verketå for administrasjonen. Kan ikkje byggja som tenkt For etter at kommunestyret avgjorde at sentralkjøkkenet skal liggja på Sand, der dagens kjøkken på sjukeheimen var tenkt utbygd, er det blitt klart at det ikkje er teknisk muleg å laga storkjøkken på sjukeheimen.Det blei kommunestyret orientert om i juni og rådmannen peikte då på Suldalsosen og det planlagde omsorgssenteret der som eit alternativ.

– Helse- og omsorgstenestene blir drivne forsvarleg

Arbeidarpartiet er bekymra etter tilbakemeldingar frå innbyggjarar om utilstrekkeleg legetilsyn, manglande legevikar-opplæring, pasientar som opplever stadig lege-skifte, dårleg oppfølging av prøvar og vanskar å få kontakt med legekontoret på telefon. Også høgt sjukefråvær på dei to største helsesinstitusjonane i kommunen, uroar dei Ap-folkevalde. Kjend med stoda Utvalsleiar Ola Jelsa (Sp) er ikkje overraska av svaret frå kommuneleiinga.
Les mer om:

Torsdag er det NRK-valsending frå Torjå

Det kommande kommunevalet er tema, og NRK ønskjer å snakka med suldalspo- litikarar, vanlege veljarar og lokalavisa. Før Suldal og Sauda, har reportarane lagt bak seg sju turné-stopp. Veljarar velkommen Ein times stopp, frå klokka to til tre, skal stridstema i Suldal sendast i ettermiddagssendinga på P1. Suldal kommune skriv på arrangementsida dei har laga på Facebook, at dei håpar folk møter opp.

LEIAR: Kampen om grepet

Når valdagen nå rykkjer nærare, er det berre å konstatera at det formeleg må skje eit under for at den store stridssaka skal dukka opp. Den politiske verkelegheita lokalt akkurat nå, er prega av kampen for å behalda og sikra det me har. Fremst i linja står hurtigbåten, rassikring og vegutbetring og det å hindra ytterlegare tap av tenester og tilbod. Det foreiner suldalspartia og dei folkevalde så til dei grader at det for veljarane nok er vanskelege å halda fargane frå kvarandre.

Duka for debatt på lokale valmøte

Debattmøtet med dei kvinnelege listekandidatane og Suldal Mållags valmøte på Kulturhuset kan gi deg som veljar ein peikepinn. Kvinnepanel Først ut er Sand bygdekvinnelag som i kveld, onsdag, inviterer til valmøtet med kvinnelege politikarar i Suldal. På Røde Kors-huset på Garaneset vil kvar og ein av politikarane presentera seg sjølv og partiet.

LESARBREV: Miljøskader frå gummigranulat

Suldal Venstre vil at kommunen skal oppretta eit miljøfond til dekking av miljøtiltak utført av lag og organisasjonar. Me ser det som naturleg at stønad til miljøvennlege alternativ til gummigranulat er eit godt tiltak. I Suldal kommune er det to kunstgrasbanar. Ein i Prestavikjo på Suldalsosen og ein på Sand skule på Sand. På kunstgrasbanane nyttar ein i dag gummigranulat, små korn frå oppmolne bildekk, for å gjera det mjukare og lettare å springa. Fleire av ballbingane i kommunen nyttar også slikt.

Kva meiner listetoppane?

1. Tre eigenskapar som gjer deg til ein god ordførar? 2. Kva er dei tre viktigaste sakene for suldals- samfunnet nå? 3. Konkret; korleis skal Suldal få fleire innbyggjarar? 4. Konkret; korleis skal Suldal få fleire arbeidsplassar? 5. Vindmøller i Suldal; ja eller nei? 6. Kva er det viktigaste Suldal kan gjera for barn og unge? 7. Bør ungdomsskulen på Nesflaten innlemmast i den felles ungdomsskulen, og kva meiner du om dagens barneskulestruktur? 8. Ulla-Førre næringsfond; korleis meiner du det best kan brukast? 9.