Lokalt


Beljotoys rullar ut leikene

Dei første kundane hans er i Suldal og rundt i Rogaland, men han skal også på fleire julemesser dei neste vekene.

Til våren blir det bompengar å betala i Breiastølsdalen

Suldal kommune vedtok politisk allereie for to år sidan å ta betalt for køyra på den kommunale fjellvegen. Dyrt vedlikehald Grunnen til at ein nå har gjort klart for bompengar, er dei høge årlege beløpa på vedlikehald og rehabilitering av kommunale vegar. Vegen frå Gullingen til Sandsaosen er kommunal, og kommunen står for vedlikehaldet.

Skrekk og gru

Nokon pustar kanskje letta ut for at det er eitt år til neste Halloween. Ein utanlandsk importert skikk som for oss nordmenn ikkje har blitt heilt husvarm. Ei markering som er både elska og hata. Men Halloween er også ein kveld mange barn og unge gruar seg til. Klumpen i magen for å bli den eine som står utanfor og ikkje får vera med venner ut i haustmørket for å kjenna på den skrekkblanda fryden og med håp om snop.

Lasteskip med silo frå Island

Helene Sejersted Bødtker frå Fattnes fortel at ho alt etter førsteslåtten i sommar starta med å sjekka ut moglegheitene for å importera fôr, då turrvêret beit seg fast. I samarbeid med produsentar på Sjernarøy fekk dei til ei fôrlevring til bønder i Ryfylke og i Mandal. Fullasta med silo Då lasteskipet forlét Island, var det lasta med totalt 2000 siloballar. Sejersted Bødtker fortel at dette skipet vanlegvis fraktar salt frå Tyskland til Island og at den på returen sørover igjen, har inga last.

Ryfylke-ordførarar hjå statsråden

Saman med fylkesordførar Solveig Ege Tengesdal og leiar i samferdselsutvalet, Arne Bergsvåg, lytta ministeren i Kommunal- og moderniseringsdepartementet til dei tilreisande der den nye fordelingsnøkkelen for tilskot til hurtigbåt og ferjer var på agendaen. Mæland lytta, men kunne ikkje lova Varaordførar Kari Vaage Gjuvsland (Ap) fortel at det var eit såkalla lyttemøte, der dei folkevalde frå Rogaland og Ryfylke la fram si bekymring for korleis den nye fordelingsnøkkelen for statlege tilskot vil slå ut for reisande i Ryfylke. – Statsråden viste forståing og såg utfordingane, men kva dei nå gjer

Finst det hemmelege hytter i Suldal?

Marius Nergård Pettersen er forfattar av fleire bøker om natur og friluftsliv. Nå vil han ha hjelp frå suldølen. Hemmelege hytter Dei siste åra har han reist rundt i landet på leiting etter såkalla hemmelege hytter. Buer, koier, gammer og liknande som nokon har bygd og med vilje halde hemmeleg i naturen. I august gav Nergård Pettersen ut boka Hemmelege hytter, og nå arbeider han med neste og siste bok om emnet.

Over stokk og stein på Ropeidhalvøya

Fire dagar før premiera er det hektisk øving på Kjølvikstølen Grendahus. Nå skal musikk, sketsjar og herleg galskap syast i samen. Stemninga er god I salen på Kjølvikstølen er stemninga avslappa før premiera. Revygjengen, som består av både erfarne og heilt ferske skodespelarar mimrer om tidlegare revyar og revyinnslag. Latteren sit laust og stemninga er god. Musikarane og instrumenta deira er på plass. Somme har fått kostyma sine på seg. Revy-gjengen går ei hektisk veke i møte før premiera på fredag. Godt organisert Inger Tove Tveita har vore med kvart år.
Les mer om:

Helsepersonell øver på akutthjelp

Teoretisk nettkurs og praktisk kursing i akuttmedisin er noko av det helsepersonell rundt om i landet nå må gjennomføra. Heilt sist i oktober deltok legar og hjelpepersonell ved Suldal legekontor på den praktiske delen, 15 timar fordelte over to kursdagar. Oppdatering og øving – Det å kjenna reglane og samtidig trena er ein stor del av kurset, seier Adriaan van Ruiven som er einingsleiar ved legekontoret.

Lang dags ferd mot natt

Sist vekes kommunestyremøte fortona seg som ein maraton i møtetid. Klokka fire satt dei folkevalde, dei fleste kom mest sannsynleg rett frå ein travel arbeidsdag, klare og spente for å høyra rådmannens budsjettforslag. Kvar politikar fekk utlevert over 250 sider fordelte på fire hefte, ein heil liten regnskog til saman, med spennande økonomistoff. Rådmann Øyvind Valen forklarte og la fram kommune-stoda på ein forståeleg og god måte. Etter ein kjapp matbit, fór politikarane i gruppemøte. Mange store og viktige saker stod på kveldens agenda.

Lurer du på kven som tener mest i Suldal?

I dag blei skattelistene for 2017 lagt fram. Mest i inntekt På inntekts-toppen tronar Lasse Eide heilt øvst. Han står oppført med 3 638 327 kroner i inntekt, 3 694 405 kroner i formue og 1 271 589 kroner i skatt. Rett bak Eide finn ein Martin Nygård Haug som tente 3 329 525 kroner i fjor. Nygård Haug har 2 190 689 i formue og betalte 817 640 kroner i skatt.

Vann på Voss

Sandsgutane slo til og vann Smalahovecupen i sin klasse. Gode alder og gode genar Laget frå Sand har reist til Voss i femten år for å vinna cupen, men utan hell. I helga gjorde dei reint bord i oldboys-klassen. – Eg meiner me slo alle ganske kraftig, seier Lars Foldøy, ein av spelarane på laget, og fortel at dei møtte eit lag frå Nord-Hordaland i finalen. Akkurat kor mange mål det blei, hugsar han ikkje. Foldøy har vore med i alle år og meiner det er alderen og gode suldalsgenar som er årsaka til årets siger og at ingen vart skadde i basketaka på banen.
Les mer om:

Vestre Korridor: Første del av ny leidning sett i drift

24. oktober vart spenninga på sentralnettleidningen mellom Sauda og Saurdal heva frå 300 kilovolt til 420 kilovolt. Dette er den første delstrekninga av to forbindelsar mot Lysebotn og eit viktig delmål i Vestre Korridor-prosjektet. Det melder Statnett. Tidlegare i år vart det samanhengande drift på 420kV-leidninga frå Kristiansand til Tonstad. Spenningshevinga medfører også krevjande tiltak på Statnetts transformatorstasjonar. I Saurdal er alt det nye anlegget sett i drift og i Hylen er arbeidet med å byggja eit nytt innandørs 420kV-anlegg i gang.

Fire Gaselle-bedrifter i Suldal

Selskapa Veka Kraft, Stråpa Kraft, Kulp og Jelsagaarden Landhandel er dei fire gasellane som er inne på fylkeslista der 185 aksjeselskap har oppfylt kriteria. Verdi i vatn To kraftverk på Suldalsosen er på lista. Veka Kraft, som i fjor hadde eit driftsresultat på 1,8 millionar kroner, har frå 2014 til 2017 auka omsetninga frå 1,3 til 2,8 millionar kroner, ein vekst på 115 prosent. Stråpa Kraft har i løpet av dei fire sist åra hatt ein omsetningsauke frå 2 til 4,1 millionar kroner. Det utgjer ein vekst på 105 prosent.
Les mer om:

– Vågt litt meir

Eit budsjett han meiner ikkje vil gi store endringar i tenestene, samt ein handlingsplan han trur skal gi framtidsretta tilbod til innbyggjarane. Høge utgifter i sikte Med ekstra inntekter frå Havbruksfondet og konsesjonskraftsal på over 25 millionar kroner, ser rådmannen lyst på årets resultat på inntektssida. Men han minner om at dei 12,5 millionane frå Havbruksfondet er ei eingongsutbetaling. Tidlegare år har dei lege på rundt 300 000 kroner. Han er uroa over dei store utgiftene kommunen får i åra som kjem.
Les mer om:

Coop Marked Vadla best i Sør-Vest

Butikksjef Hanne Karin Natland og kollega Helene Hauge mottok prisen under ei kjøpsmanns-samling på Hjelmeland. Ei flott gåve for butikken som nå i november feirer 150 år. God vekst Butikken står sterkt i lokalsamfunnet og har hatt ei positiv utvikling med aukande omsetning og gode resultat over mange år. (…) Butikken har i dag nesten hundre prosent oppslutnad frå dei fastbuande i bygda. I tillegg har butikken ei stor omsetning frå hyttekundar, pluss gjennomgangstrafikk, står det i pressemeldinga.

Manglande opprør?

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen vil vita om det norske folk vi ha sommar- eller vintertid som normalen i framtida og føreslår folkeavstemming på nett. Ministeren meiner det er viktig å ta folk med på råd. Somme meiner det er best med lysare kveldar, somme meiner det er betre å halda på vintertida heile året. Kva bøndene meiner, som kan hende er dei ei endring vil ha mest å seia for, seier Røe Isaksen ingenting om. I vår digitale verd, der klokkene stiller seg automatisk kvar gong me går mellom ulike tidssoner, merker me ikkje særleg til forskjellen.

Stemte for eitt sentralkjøkken og fusjon av Suldal Elverk

Etter ein lang diskusjon om Framtidas omsorg, der det meste også i går kveld dreidde seg om valet mellom eitt eller to kjøkken, enda fleirtalet for å gå for rådmannens innstilling om vidare arbeid med oppretting av eitt sentralkjøkken på Sand. Fleirtalet ønskte eitt kjøkken Fleirtalet stemte for levekårets innstilling, med unntak av kjøkkenspørsmålet. Tone Mari Sand (SV) sitt forslag om å gå for rådmannens innstilling om sentralkjøkken på Sand fekk 13 stemmer.

Samrøystes i hurtigbåt-saka og om forskottering til Rødsliane

Fylkestinget gjekk i dag, tysdag, samrøystes inn for samferdselsutvalets fellesforslag både om hurtigbåten og forskottering til Rødsliane. Ikkje berre ordførarens oppgåve Under debatten før avrøystinga var det brei politisk semje om at punkt fem i hurtigbåtsaka, at fylkesordføraren på ny skal ta kontakt med Kommunal- og moderniseringsdepartementet om dei nye kostnadsnøklane som råkar Rogaland hardt, var viktig. Men dei folkevalde var også klare på at alle måtte jobba inn mot eigne stortingsgrupper for å påverka.

Slakteavfall frå seks hjort funne i Erfjord

Det fortel grunneigar Bjørn Sandvik, som då han fekk vita det sjølv tok turen til parkeringsplassen i Svortingsdalen. Staden der skrottane frå dyra er dumpa, ligg like ved fylkesveg 686 mellom Erfjord og Foreneset.Sandvik opplyser at det er snakk om seks hjortedyr, inkludert to bukkar og ein kalv. Han har lita tru på at alle dyra er skotne der, men truleg tatt i området og frakta dit for dumping og eventuell slakting. Sandvik har nå meldt frå til politiet om funnet, og håpar at andre som har sett noko uvanleg i området melder frå.
Les mer om:

Hærverk i Kjølvikstølen barnehage

Einingsleiar i barnehagen på Ropeidhalvøya, Katarzyna Mysiara, var først på jobb denne dagen. Ho nytta som vanleg inngangen i eine enden av barnehagen, og etterkvart som ungane kom, vart ho gjort oppmerksam på at noko hadde gått føre seg på asfalten innanfor gjerdet på uteområdet som barnehagen disponerer. Bensinfille i glasflaske – Det ser ut som om nokon har tatt ei fille dynka i bensin, putta opp i ei glasflaske og sett fyr på, fortel Mysiara. Det var bensinlukt og glasskår på asfalten.
Les mer om:

Eit sjukt godt forslag

Framtidas eldreomsorg i Suldal er i ferd med å bli vedtatt politisk. Arbeidsgrupper, tilsette, administrasjon og politikarar har alle lagt tid og arbeid i å utarbeida planar for korleis dei eldre og sjuke i kommunen skal få det best mogleg i framtida. Politikarane, i lag med administrasjonen i kommunen, har vore på studietur til Trøndelag for å læra siste nytt om demensomsorg, velferdsteknologi og om mat frå produksjonskjøkken. Kommunestyret skal seia sitt om rådmannens framlegg neste veke, og i Ølen sit Omega klare til å teikna eit flott nytt omsorgssenter på Suldalsosen.

Fylkespolitikararen vil ha spleiselag for Rødsliane og hurtigbåtrutene ut på høyring

Per Kåre Foss (KrF) sette fram eit fellesforslag, på vegner av Ap, H, Sp, SV, V og KrF, som vart samrøystes vedtatt. I det vedtatt forslaget er fylkestinget positive til å bidra til ei forskottering og ber fylkesrådmannen, i lag med Suldal kommune, gå i forhandlingar med Statens vegvesen om å få ein mogleg forskotteringsavtale. Meir press på fylket Ordførar Gerd Helen Bø informerte formannskapet om vedtaket. Medlem i ut- valet, Svanhild Løge Skålheim (KrF), for- talde at eit samla utval var overgidde over fylkesrådmannens forslag.

Branntilløp i bedrift på Jelsa

Klokka 10.20 idag vart det meldt om tilløp til brann i eit industribygg på Jelsa. Operasjonsleiar Dag Steinkopf seier til avisa at dei fekk melding om røykutvikling og eit mindre branntilløp hjå Norsk H2 i den gamle tønnefabrikken. Vaktmeisteren, som melde frå, fekk kontroll på brannen. Brannvesenet kom til staden. Det er ikkje meldt om noko personskade. Ein politipatrulje er på veg til Jelsa for å ta sine vurderingar og undersøkingar.
Les mer om:

Fleirtal i formannskapet for å fusjonera Suldal Elverk inn i Haugaland Kraft

Nils Bjarne Vold (V) var den einaste av dei folkevalde som stemde mot ein intensjonsavtale om fusjon mellom elverket og Haugaland Kraft. Men fleire av formannskapsmedlemmane var klare på at hjarte sa ein ting, hjernen noko anna. Vold viste til Venstre sitt standpunkt, som var programfesta, om å behalda Suldal Elverk i kommunal eige. – Ja, eg er klar over endringane, sa Vold om dei mange skyene i elverks-horisonten.
Les mer om:

Stemningar på lerret

– Me er ikkje ute etter å imponera nokon, men me vil gjerne berøra dei som ser bilda. Det er sjølvsagt kjekt med positive tilbakemeldingar, særleg viss dei er konkrete og seier noko om kva tilskodaren likar. Likevel er det ikkje det viktigaste, seier Arnstein Landsnes. Lyst og mørkt På andre sida av bordet nikkar Bjørg Wigestrand. Dei to kunstnarane har ulike uttrykk i verka dei skal stilla ut, men meiner sjølve at ulikskapen kan framheva element i kvarandre sin kunst. – Du kan sjå på bilda til Bjørg at ho er eit sprudlande menneske, ho likar fargar! – Ja, det er mykje gult, repliserer Bjørg.