Lokalt


Valen gir seg som rådmann i Suldal

Etter åtte år som rådmann i Suldal, har Øyvind Valen bestemt seg for å seia opp, og som 62-åring vel han nå å pensjonera seg. – God kommune å vera rådmann i Det fortalde han i dag i kommunestyret, og det var tydeleg at det kom som noko av ei overrasking på dei folkevalde. – Eg er ikkje lei av av kritikk eller sleivspark, smilte Valen, som sa Suldal har vore ein god kommune å vera rådmann i. Valen sluttar etter planen til jul, og han lova at han på ingen måte aktar å gå i avslutningsmodus før han gå
Les mer om:

Fritt behandlingsval blir oppheva fram til nyttår

Tysdag gjer Stortinget om ni koronaforskrifter til mellombelse lover. Ei av dei er å fjerne retten til fritt sjukehusval fram til årsskiftet. Tysdag blir regjeringsforslaget om mellombelse endringar i helseberedskapslova dunka igjennom i Stortinget. Bakteppet er koronasituasjonen og behovet for unntak frå gjeldande regelverk. Sidan sjukehusa må ha beredskap for å kunne handtere mange koronasmitta pasientar, blir retten til fritt behandlingsval fjerna fram til 1. januar 2021.
Les mer om:

Storstilt snøbrøyting til Sandvatnet

Brøytinga opp til heia er første bøygen før arbeidsfolk kan komma til og gjera jobben. Trass mykje snø, har snøbrøytingsarbeidet som Hydro tilsette sjølv utfører, gått greitt ifølgje Eirik Kufås, leiar prosjekt og teknisk støtte i Hydro. Nedtapping og farlege område Han fortel at denne rehabiliteringa av revisjonsluka er ei førebuing til eit større vølings-prosjekt av lukesystemet i Sandvatnet. Luka, som er ei av to luker der, skal demonterast og sendast til Husnes.
Les mer om:

LESARBREV: Invester i Suldalsfremtida nå!

Covid-19 har skapt mørke skyer i horisonten for både norsk økonomi og økonomien i Suldal. Arbeidsledigheten i Suldal ligger på nivåer vi ikke har sett på flere tiår. Heldigvis ser det ut til at man har nådd toppen, ledigheten er på vei ned og vil nok fortsette å falle noe. Noe av årsaken til det er høy aktivitet i kommunen med anleggsarbeid, spesielt i regi av Statnett. Denne aktiviteten nærmer seg slutten.

FHI endrar vaskeråda for barn etter at mange får hudproblem

FHI endrar råda etter at Norsk forening for allmennmedisin og Psoriasis- og eksemforbundet har teke problemet med såre barnehender, skriv Aftenposten. Mange fastlegar får no bilete av hender med sår på knokane, ifølgje leiar i Norsk forening for allmennmedisin, Marte Kvittum Tangen. – I verste fall kan vi risikere ei blomstring av handeksem blant barn under pandemitida.

LESARBREV: Når kroner talar

Regjeringa vil gi norsk språk lovfesta status og sterkare vern. Men framlegget til kulturministar Abid Raja vil ikkje gje språket det løftet nynorskbrukarane hadde venta av Venstre-mannen. Det er på høg tid at me får ei språklov som løftar fram og gjer oss stolte over den språkkulturen og språkrikdommen landet har. Den er diverre utsett i dag, og me fløymer over av engelsk, mens du knapt møter nynorsk i kvardagen.

Ein annleis skuledag på Jelsa

Heimeskule har ført til at elevane nå har lese seg langt forbi Oslo. Då dei passerte Oslo var planen å ta ein stopp for å oppleva hovudstaden vår. Ein dag i Oslo Onsdag 13. mai var jelsaelevane turistar i Oslo. Der kunne dei mellom anna besøkje slottet, stortinget, Teknisk museum, Vigelandsparken og operaen. Ni kjende attraksjonar låg inne i Oslokortet.
Les mer om:

Skuletilsette meiner koronakrisa har ført til auka belastning

Noregsbarometeret har utført undersøkinga for Skolenes landsforbund. Berre 11 prosent svarar at belastninga er mindre, medan 26 prosent seier ho er som tidlegare. Blant tilsette på femte, sjette og sjuande trinn svarar 63 prosent at arbeidsbelastninga er større.
Les mer om:

Veteranbilkortesje på nasjonaldagen

Klokka halv tolv på nasjonaldagen startar det ei kortesje frå kommunehuset på Sand. Planen er at første etappe går til ferjekaien på Hebnes, deretter Jelsa, Hålandsosen og tilbake til Sand. Vidare til Suldalsosen og så til Nesflaten, før retur til Sand på ettermiddagen. Kortare rute om vêret ikkje er på lag Initiativtakar til veteranbil-kortesjen er Tron Svendsen.

Ti ferske TV-seriar å sjå fram til

Steve Carell som general Mark R. Naird i Netflix-komedien «Space Force». Foto: Aaron Epstein/Netflix «Space Force» I denne kommande Netflix-komedien har Greg Daniels, skaparen av amerikanske «The Office» og «Parks and Recreation», flytta fokuset ut i rommet. Om ikkje anna er det dit karakterane siktar. I serien får sjåarane nemleg møte generalen Mark R. Naird, spelt av Steve Carell, som får i oppdrag å dra i gang den amerikanske romstyrken. I andre roller ser vi John Malkovich, Ben Schwartz og Diana Silvers.

Spår milliardtap for oppdrettskommunar

Etter dagens modell skal 80 prosent av midlane frå sal av auka kapasitet og nye løyve gå til Havbruksfondet. Dette blir igjen fordelt på kommunane og fylkeskommunane. 20 prosent går til staten. Regjeringa foreslår at frå 2022 skal 25 prosent av inntektene gå til Havbruksfondet og 75 prosent til staten.

Lagar nasjonaldags-høgtid for heile Suldal

Det skimrar i grønt bjørkelauv og i blanke bunadsvestar i det lyse kyrkjerommet. i Suldalskyrkja, eller Suldalsdomen, som prest Asbjørn Salthe spøkjefullt nemner den, rår det nasjonaldagsstemning. Koronatilpassa-preik Men datoen stemmer ikkje. Den vesle festpynta forsamlinga som var samla etter arbeidsdagen i går ettermiddag er i ferd med å laga det som skal bli ei festpreik tilpassa korona-tidene. Gudsteneste for heile Suldal Midt i kyrkjeskipet står Judith Litlehamar Sørhus og fotograf Elin Sørheim frå Etne.

LESARBREV: Etterpåklokskap

Har lese i Suldalsposten dei innlegg som no har gått mellom Ap og Sp, der begge sjølvsagt meiner dei har rett. Kva er rett og gale? Denne situasjonen trudde me aldri skulle skje i Suldal, uansett kva planar ein har i skuffer og skåp. Då å sitja i førarstolen som ordførar og rådmann, er posisjonar som brått endra seg. Og kva har dei gjort?
Les mer om:

HI: Færre lokalitetar kan redusere smittespreiing av lus

– Vi har nytta ulike modellar som tyder på at færre lokalitetar vil redusere smittespreiing av lus og virus mellom anlegg, seier forskingsdirektør Geir Lasse Taranger ved Havforskingsinstituttet. Saman med Veterinærinstituttet har HI analysert kva som skjer dersom ein endrar på strukturen av oppdrettslokalitetane i produksjonsområde 3 (frå Karmøy til midt på Sotra på Vestlandet). Forskarane har funne at ein kan oppnå både redusert dødelegheit og betra fiskevelferd med betre anleggsstruktur, og at det påverkar både lusesm

Skuffa over departementet

– Departementet lyttar ikkje til fagmiløet, seier Birkeland. Saudaordførar Asbjørn Birkeland og Gerd Helen Bø er to av ordførarane som i dag møter rogalandsbenken.I dag møter han og dei andre Ryfylke-ordførarane rogalandsbenken på Stortinget, via skjerm.

17.mai-feiringa på Nesflaten er blitt radiodokumentar

Den som har opplevd nasjonaldagsfeiringa på Nesflaten, gløymer det ikkje med det første. Bordslag på bordslag Mykje går slik mange grender og bygder har det, men bygda i øvre Suldal har eit par spenstige særmerke ikkje mange gjer etter dei. Som å dekkja bord til heile bygdefolket, slik at dei rundt 230 som ikkje er i årets komitè, kan setja seg til full middag med dessert og ikkje ha sut for nokon ting etterpå. Men dagen er langt frå over for komiteen med det.

Store investeringar i fiberbreiband

– I tillegg stiller staten opp med 406 millionar kroner til breiband i distrikta i år, seier distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland (H) i ei pressemelding. Ein stor del av investeringane er knytte til utbygging av fiber, over seks milliardar kroner i fjor. For mobilnett er det investeringane i 4G som dominerer.
Les mer om:

VA-anlegg på heia blei brått dyrare

Det er Herabakka Maskin as som har tilbydd Suldal kommune å kjøpa og overta det private VA-anlegget, det vil seia vatn og avløp, i Breiastølsdalen. Kostnadsoversikt Sverre Herabakka er eigar av entreprenørfirmaet som har bede kommunen overta anlegget. Herabakka har lagt fram ein oversikt på utgifter han har hatt på utbygginga i heia. Ifølgje sakspapira er det 4 840 000 kroner.

Slik ser det ut når verdas lengste undersjøiske kabel blir lagt i Suldalsvatnet

Første kabellegging frå Hylsfjorden til Kvilldal er godt i gang.

LESARBREV: Lokaldemokratiet i krisetider

Den siste tida har Suldal Arbeidarparti prøvd å løfta ein debatt om korleis lokaldemokratiet skal fungera i krisetider. Me har skrytt av både administrasjonen og ordførarens handtering av koronakrisa, men me har vore kritiske til at nokon av dei mest inngripande vedtaka fatta i Suldal kommunes historie, vart gjort utan forankring i kommunens folkevalde organ. At dette ikkje skjedde dei fyrste hektiske dagane, har me full forståing for, men kor lenge bør ein ordførar styra på fullmakter? Ei veke? To veker?

Straumprisane halverte i vinter

Det viser nye tal frå Statistisk sentralbyrå. Den gjennomsnittlege kraftprisen var på 26,8 øre per kilowattime dei tre første månadene i år. Mykje nedbør og høg fyllingsgrad i vassmagasina blir trekte fram som viktige forklaringar. Samtidig var straumprisane uvanleg høge i første kvartal i fjor. Medrekna nettleige og avgifter var prisen 87,8 øre per kilowattime i første kvartal i år. Det er 29,4 prosent lågare enn totalprisen i same periode i fjor. (©NPK)

Bedrifter i Suldal om korona-krisa

HEBNES TRE: Kjetil Thomassen, dagleg leiar i Hebnes Tre, meiner han har vore heldig med gode kundar og har ikkje merkt store endringar i ordrebøkene. Arkivfoto. – Me har nok å finna på Det seier dagleg leiar Kjetil Thomassen i Hebnes Tre.

Leiar: Til forsvar for flagg-kjærleiken

Dei som likar å følgja med på ordskiftet nasjonalt, kan neppe ha unngått å få med seg at ei ørlita nål har blitt opphav til ganske steile debatt-frontar. Nåla som har vekt den store debatten er ein pin som symboliserer FNs berekraftmål.

Fjorten færre arbeidslause registrerte sist veke

Tal frå NAV viser fjorten færre registrerte suldøler frå 5. mai til i går 12. mai. Fjorten færre Sist tysdag var 149 registrerte hos NAV som arbeidssøkjarar, av dei var 77 heilt ledige og 72 delvis ledige. Ei veke etter, altså 12. mai, viser tala at 67 suldøler nå er heilt ledige og 68 delvis ledige, noko som er fjorten færre enn sist veke. Tala frå Nord-Rogaland samla viser ein nedgang på 542 heilt ledige arbeidssøkjarar og ein oppgang på 169 delvis sysselsette.
Les mer om: