Vald og overgrep går under radaren


Vald og overgrep går under radaren

Sårbare eldre, psykisk sjuke og personar med rusproblem er grupper som får lite merksemd når kommunane skal avdekke og hjelpe vaksne som er særleg utsette for vald og overgrep.