LESARBREV: Ta vare på fremtiden


LESARBREV: Ta vare på fremtiden

FN`s Klimapanel er helt tydelige på at verdens klimagassutslipp må kuttes med 50 % før 2030 dersom vi skal klare å begrense den globale oppvarmingen med 1,5 grader. 1,5 graders-målet ble vedtatt av 195 land gjennom Paris-avtalen i 2015. Det betyr at vi har 10 år på oss! I Paris-avtalen er det lokale nivået for første gang nevnt som en sentral aktør i prosessen med å nå 1,5 graders-målet. Norske kommuner må derfor ta ansvar for omstillingen til et lavutslippssamfunn. Skal Suldal kommune nå de ambisiøse målene til FN og Stortinget innen 2030, nytter det ikke med klimaplaner som ligger i en skuff og støver ned. Miljøpartiet dei Grøne (MDG) sentralt har vedtatt at alle norske kommuner fra 2020: – Må ha et eget klimabudsjett med konkrete tiltak og ansvarsfordeling som styringsdokument på lik linje med budsjett og økonomiplan. – Vurdere klimakonsekvensene i alle relevante saker til politisk behandling. – Utarbeide en klimastrategi for kommunens eierskap. – Vurdere klimarisiko og -muligheter i styrende dokumenter for kommunens fondsplasseringer og andre investeringer. – Fjerne alle fossile utslipp fra egen virksomhet innen 2025. En rekke land og norske kommuner har erklært klimakrise. Dette gjøres for at gi arbeidet med at redusere klimagass utslipp høgeste prioritet. Suldal kommune bør også gi dette arbeid høgest prioritet. Med MDG i kommunestyret vil vi sørge for at kommunen blir en pådriver i omstillingen mot et lavutslippssamfunn. Omstilling trenger slett ikke å bety «pisk», men «gulrot»! Av konkrete tiltak vil MDG Suldal jobbe for: · stimulere til at bedrifter i kommunen jobber med å redusere sine utslipp. · opprette et kommunalt klimafond for landbruket. · at Suldal kommune skal være i fremste rekke når det gjelder å legge til rette for mer miljøvennlige energikilder i transportsektoren; som f.eks. legge bedre til rette for syklister. · at kommunen sitt næringsfond primært bør gi støtte til investeringer som reduserer det økologiske fotavtrykket til bedriftene. Skal Suldal kommune være en god kommune å bo i for ungene våre og de som kommer etter oss, er vi nødt til å ta prognosene om klimaendringene på alvor! Klimaendringene skjer NÅ, og vil forsterkes i årene som kommer. CO2-nivåer i atmosfæren kan oppleves fjernt og begrepene abstrakte, men klimaforandringene i form av mer ekstremvær opplever vi også i Suldal allerede. -Enten det gjelder bønder som produserer mat eller barn og voksne som reiser langs ras- og flomutsatte veger til skole og jobb, for å nevne noe. Suldal kommune ligger over landsgjennomsnittet nå det gjelder utslipp pr. innbygger! Dette kan vi ikke være stolte over og bekjente av. Her er det forbedringspotensialer. Suldal kommune må føre en aktiv klimapolitikk som reduserer klimagassutslippene våre. Er det ikke på tide at Suldal kommune får en klimaplan som er et seriøst og viktig styringsdokument? Gi din stemme til Miljøpartiet de Grønne (MDG). Gi Suldal en grønn stemme. Jens Marcussen, Bernd Elmies, Janneke Wijgergangs, Helena Moe Høines, Truls Lunde, Marie Anda. Miljøpartiet dei grøne Suldal