LESARBREV: SnikHaugalandisering?


LESARBREV: SnikHaugalandisering?

Haugaland Vekst, Haugaland Kraft, Haugaland Brann og Redning og interkommunalt helsesamarbeid (Ikke realisert, men Suldal sa ja) er alle store, tunge saker som har gått igjennom kommunestyret i Suldal uten store synlige større diskusjoner rundt geografisk retningsvalg. Nå foreslår rådmannen at Suldal skal inn i renovasjonsordningen HIM (Haugaland interkommunale miljøverk) istedenfor IVAR. Til informasjon har IVAR ett av verdens mest fremtidsrettede ettersorteringsanlegg, hvor de plukker ut plast og metall direkte fra restavfall med en gjennvinningsgrad for plast på 80 %, langt over andre løsninger. Suldal har, til informasjon, vedtatt å bli bærekraftig reisemål, og plast er en av de største miljøutfordringene vi har i verden i dag, da er det også spesielt at i en sak om renovasjon er ordet miljø kun nevnt i hvilket utvalg som skal behandle saken. Rådmannen foreslår også at Suldal blir med på et regionalt utviklingsfond for Haugalandet + Suldal og Sauda. Det er ikke mange år siden Suldal kommune meldte seg ut av Greater Stavanger som jobber med regionsutvikling og næringsutvikling for kommunene på Jæren, Ryfylke og Dalane. I samme tidsrom meldte Suldal seg inn i Haugaland Vekst som jobber med regionsutvikling og næringsutvikling på Haugalandet + Suldal og Sauda. For egen region Ryfylke, er Suldal med i regionsamarbeidet Ryfylke IKS. Mye av dette har skjedd i kjølvannet/forkant av Sandsfjordbrua, et viktig samferdselsprosjekt som har gjort Suldal fergefritt.Samtidig har prosjektet hatt marginal effekt på reisetid til/fra store deler av Suldal mot Haugalandet. Senere i år, åpner Ryfast, et prosjekt som vil redusere reisetiden fra Suldal til og fra Jæren med ca 45 minutter hver vei. Det bor 3 ganger så mange mennesker på Jæren som på Haugalandet, altså et vesentlig større potensielt marked for næringslivet i Suldal. For næringslivet, så er samferdsel med rassikring langs Rv13 med Rødsliane i første omgang og deretter Brattlandsdalen og Lovradalen-Lovraeidet suverent viktigste og prioriterte sak. Et godt og fremtidsrettet hurtigbåttilbud er også en svært viktig sak for næringslivet i Suldal. Felles for både Rv13 og hurtigbåten er at de starter på Jæren og går gjennom andre områder i Ryfylke til Suldal. Hurtigbåten går bl.a via Finnøy kommune som vi vil anta er en naturlig alliert i arbeidet med hurtigbåten, også når de går inn i Nye Stavanger. Vi trenger gode venner og støttespillere for å nå frem med tunge samferdselssaker. Hvordan skal vi oppnå dette når vi ikke er tilstede der de er (Greater Stavanger)? Hvorfor og hvordan skal Haugaland vekst hjelpe oss med vår viktigste sak for næringslivet, når verken Rv13 eller hurtigbåten berører Haugalandet i vesentlig grad? Suldal Næringsforening har i flere sammenhenger etterspurt en næringspolitisk strategiplan hvor man ser på blant annet samferdsel i et langsiktig perspektiv. Er det ikke også naturlig at politiske beslutninger som innebærer tettere samarbeid med en region er forankret i en langsiktig plan? Eller er nevnte politiske vedtak ovenfor forankret i en plan og med en klar strategi som vi ikke har plukket opp? For Suldal Næringsforening er det viktigste at man får best mulig rammevilkår for næringslivet. Geografiske retningsvalg bør gjøres avhengig av hva Suldal er tjent med, og vi bør kunne se i forskjellige retninger, men det bør forankres i en langsiktig plan med klare mål og tydelige strategier. Nå fremstår det som om veldig mye av samarbeidet går i retning Haugalandet, i så tilfelle mener vi det er naturlig å spørre politikerne om hvorfor og hvilke tanker som ligger bak dette? For Suldal Næringsforening, leder Olav Lindseth