LESARBREV: Ja, hva med landbruket i Suldal om 30 år?


LESARBREV: Ja, hva med landbruket i Suldal om 30 år?

Jordbruket har i mange sammenhenger fått merkelappen som en «klimaversting». Som en (u)logisk konsekvens blir Miljøpartiet de Grønne (MDG) ofte anklaget for å ville legge ned norsk landbruk, eller latterliggjort for sin landbrukspolitikk. Dette var også tilfellet fra ordstyreren under partilederdebatten i Kulturhuset. Tørke, store nedbørsmengder, overproduksjon av melk og kjøtt er noen av de utfordringene som møter norsk landbruk generelt og suldalslandbruket spesielt. Som lokalpolitiker kan man gjerne mene at landbrukets rammevilkår blir styrt fra sentralt hold, og at vi her i Suldal har lite påvirkning og gode nok landbruksordninger lokalt. Vi i MDG Suldal mener derimot at kommunen må ta ansvar og ha større ambisjoner enn dette. Bondeorganisasjonene og Regjeringen har signert en intensjonsavtale om reduksjon av klimagasser og økt opptak av karbon i jordbruket. Partene forplikter seg til å redusere jordbrukets samla klimagassutslipp med 5 millioner tonn CO2 fra 2021-2030. (Dagens samlede utslipp fra jordbruket er på 4,5 millioner tonn CO2 per år). Landbruket har en målsetning om at bli fossilfrie innen år 2030. Norges Bondelag skriver: En forutsetning for endring er at bonden har tilstrekkelig kunnskap og økonomisk handlingsrom: 1. Det bygges nå opp et enhetlig rådgivningstilbud for klimasmart drift og klimatilpasset matproduksjon – et gratis førsteråd for klimasmart matproduksjon. 2. Det er et stort behov for investeringer på gården og i jordvei for å redusere klimagassutslippene, utslipp fra jord, øke avlingene og redusere avrenning. For å øke investeringene må det etableres et investeringsfond med skattefordel etter modell av skogfondsordningen. Klimasmart matproduksjon vil kreve innvesteringer for at få utslippene ned. Innvesteringer som vil være krevende å gjennomføre i en allerede presset næring. Derfor må Suldal kommune være aktive og offensive for å hjelpe landbruket i omstillingen til å bli en mer bærekraftig næring. Suldal MDG ønsker: • At kommunen må legge til rette for grøn næring ved å auke og styrke den lokale matproduksjonen, støtte distribusjon av lokal og kortreist mat, og utarbeide ein aksjonsplan for jordbruket som bygger på desse føresetnadane • Opprette eit kommunalt klimafond for landbruket. Her kan landbruket søke om støtte til tiltak som reduserer utslepp eller gir auka karbonlagring. Det kan vere støtte til bygg i tre, drenering, maskinar som ikkje blir drivne av fossil brensel, miljøvennleg spreieutstyr, og liknande. • legge til rette for omsetting av lokalprodusert mat. opprette ei innkjøpsordning i kommunen som inneber at 25% av maten kommunen kjøper bør vere lokalproduserte varer – gjerne økologiske. • at det ved nybygg bør bli lagt til rette for framtidig bruk av biogass på garden når teknologien kjem, eller anna form for klimasmart gjødselhandtering. • arbeide for å auke omlegginga til økologisk landbruk. Når målet er et mer bærekraftig samfunn, må alle bidra, slik at vi ikke overlater urimelige utfordringer og kostnader til etterkommerne våre. Landbruket er en del av klimaløsningen! Dette ønsker MDG å legge til rette for. Stem fram et grønt landbruk i Suldal. Gi MDG ei stemme! Jens Marcussen, bonde og 2.kandidat for MDG