«Et endelig vedtak står fast»


«Et endelig vedtak står fast»

(NB: Dette kan være en forkortet versjon av teksten uten tilleggsinnhold som faktabokser, bilder, videoer og mer. Vennligst besøk nettsiden for å lese komplett innhold.)- Vi har mulighet til å stoppe dette nå. Hvis vi sier nei må det bestilles en ny konsekvensanalyse, sa initiativtager Jostein Emil Urstad for protestmarsjen mot Skorveheia vindkraftverk til Agder søndag.Det viser seg imidlertid at det som det nå er mulig å påvirke er utformingen av miljø, transport og anleggsplanen og søknaden om endring av effekt. Tillatelsen fra Olje- og energidepartementet som ble gitt i 2015 til å bygge Skorveheia vindkraftverk i Flekkefjord, står fast selv om kommunen, eller andre myndigheter skulle ombestemme seg.Gjelder uansett Seksjonssjef Arne Olsen i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) opplyser til Agder at et endelig vedtak fra departementet står fast og at planen eventuelt kan bli gjennomført som statlig plan dersom kommunale eller regionale myndigheter skulle forsøke å stoppe prosjektet.Utbygger kan imidlertid ikke gjøre som de vil. Effektøkning er en endring som krever konsesjon (tillatelse).Søknadene om økt effekt fra Kvinesheia vindkraftverk og Skorveheia vindkraftverk ligner på hverandre trolig fordi det nå med nye turbiner er nye muligheter for mer effekt ut av vindkraftverkene.- Hva er prosedyrene for behandling av slike søknader etter at alt av konsesjonsarbeid og tillatelser allerede er gitt?- Søknaden blir sendt på høring med tre eller fire ukers høringsfrist. Effektøking er en konsesjonspliktig endring i medhold av energiloven, opplyser Olsen til Agder.Høringer - Hvor lang tid tar det for dere å behandle slike tilleggssøknader?- De behandles innen 1,5 til to måneder, såfremt saken ikke blir behandlet i tilknytning til detalj- og miljø- og transport- og anleggsplan (MTA-plan). Slike plandokumenter ligger i kravene til konsesjonsvilkår og må godkjennes av NVE før arbeid igangsettes, forklarer Olsen.- I hvilken grad har kommuner eller andre rett til å høres og eventuelt påklage vedtak om endringene som det søkes om?- Kommunen er selvsagt høringspart sammen med fylkesmannen og fylkeskommunen. Alle disse organene har klagerett på vedtak om konsesjonspliktige endringer og vedtak om oppfyllelse av vilkårene knyttet til detalj- og MTA-plan, svarer Olsen.Utredninger - Kvinesdal kommune krever nye konsekvensutredninger for Kvinesheia vindkraftverk. I hvilken grad har kommunene anledning til å kreve dette? - I tilknytning til konsesjonsendringer og detalj- og MTA- plan skal eventuelle endrede virkninger av endringer utredes i detaljplanen. Her ligger utredningsprogrammet (UP) til grunn. Dette programmet lå også til grunn for de opprinnelige konsekvensutredningen som ble gjennomført før tiltakshaver kunne søke om konsesjon, forklarer Olsen.- Kommunene skal nå gjennomføre høringsrunde på de nasjonale vindkraft-rammene som er lagt frem av NVE. Hva blir det viktigste for kommuner og andre å legge vekt på i høringsperioden?- Det har vi ingen formening om. Kommunene står fritt til å ytre seg i henhold til lokale hensyn og egne prioriteringer, understreker Olsen.